Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej

Pobierz

Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. 2.Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej podpisywane jest przez pracowników, którym pracodawca powierza określone składniki majątkowe.. Warunkiem ustanowienia wspólnej odpowiedzial-ności materialnej jest powierzenie mienia łącznie wszystkim pracownikom, którzy mają być objęci taką odpowiedzialnością - na podstawie inwentaryzacjiW związku z przyjęciem odpowiedzialności materialnej określonej w § 1 umowy, Pracownik zobowiązany jest do: sprawowania pieczy nad powierzonym mu mieniem, niezwłocznego informowania bezpośredniego przełożonego poprzez złożenie oświadczenia na piśmie o stwierdzonych zagrożeniach dla prawidłowego zabezpieczenia powierzonego mu mienia bądź o brakach w tym zakresie,Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej, oświadczenie napisane w programie "Word" przygotowane do edycji i wydruku.. Powiązane materiały .. zamieszkały(a) w .. oświadczam niniejszym, że przyjmuję odpowiedzialność materialną .7.. W ostatniej umowie o pracę nie zawarto jednak z tym pracownikiem umowy o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (j.t..

Kazus prawny ...Znajdź oświadczenie o odpowiedzialności materialnej.

2.W związku z przyjęciem odpowiedzialności materialnej zgadzam się na: 1) rozliczanie się z powierzonego mi mienia,Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej .. pracownicy mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się.. Liczba stron: 1.. Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów w zakresieWarunkiem powstania takiej odpowiedzialności jest pisemna umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta przez pracowników z pracodawcą.. Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mi mienie, określone szczegółowo w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia ………………oraz inne składniki majątkowe firmy, które zostaną mi powierzone.. Nie jest to możliwe z osobami zatrudnionymi na podstawie umowy cywilno-prawnej.. Zostałam (-em) poinformowana (-ny) o odpowiedzialności materialnej za zniszczenie, zgniecenie, uszkodzenie szafki i (lub) zgubienie kluczyka przez moje dziecko.Odpowiedzialność materialna kasjera W stanie faktycznym, w którym wydano taką tezę pracodawca zażądał od byłego pracownika - kasjera banku zwrotu 80 tys. zł tytułem powstałego w kasie niedoboru.. zatrudniony(a) w w charakterze oświadczam, co następuje: 1.. Stosownie do treści pkt.. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę do posiadania Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania oraz Regulaminu Zakładowego.Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej Oświadczenie o przynależnosci do kasy chorych Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy Oświadczenie o zarobkach w ostatnim kwartale .Podpisanie przez pracownika oświadczenia o ponoszeniu odpowiedzialności materialnej ma jedynie znaczenie dowodowe..

z 1996 r.Tytuł dokumentu: Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej.

oświadczam, co następuje: 1.. Przepisy Prawa Pracy zobowiązują Przedsiębiorcę .2) rozporządzenia Rady Ministrów z 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu (j.t.. Odpowiedzialność materialna obejmuje szkody i niedobory w powierzonym mieniu, chyba, że pracownik udowodni, że szkody te nie powstały z jego winy.OŚWIADCZENIE.. Od odpowiedzialności materialnej można się uwolnić, jeśli pracownik udowodni, że szkoda powstała z przyczyn niezależnych od niego.składam oświadczenie następującej treści : 1.Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mi pieniądze i inne wartości pieniężne.. Zgodnie z art. 125k.p.. Zasoby od Brak zgody pracownika na zmianę warunków zatrudnienia do Odpowiedzialność materialna pracownika a weksel in blancoOświadczenie o odpowiedzialności materialnej > Kadrowe > Zatrudnienie > Wzory dokumentów > Money.pl Wzór dokumentu : Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej Kategoria dokumentu: Kadrowe .OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ Ja niżej podpisany(a) legitymujący się dowodem osobistym nr..

Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie .

Ponosi on odpowiedzialność od chwili prawidłowego powierzenia mienia.. Odpowiedzialność pracownika i jej rodzaje: • odpowiedzialność za powierzone mienie, • odpowiedzialność pracownicza za szkodę wyrządzoną pracodawcy.Pisemne oświadczenie pracownika o przyjęciu w pełni odpowiedzialności za mienie powierzone nie wystarczy do pociągnięcia go do odpowiedzialności Okoliczności, które pozwolą pracownikowi obronić się przed ponoszeniem odpowiedzialności za mienie powierzone Odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę w mieniu pracodawcyOŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ Oświadczenie rodzica Oświadczam, że jest mi znany Regulamin korzystania z szafek.. § 7 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.O Ś W I A D C Z E N I E Ja niżej podpisany oświadczam, że przejmując obowiązki Skarbnika w Ochotniczej Straży Pożarnej w ..

o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.

Kazusy prawne.. Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.Podstawą tej odpowiedzialności jest pisemna umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej.. Zasoby od Brak zgody pracownika na zmianę warunków zatrudnienia do Mieszkanie dla pracownika z ZFŚSOŚWIADCZENIE KASJERA " W związku z powierzeniem mi obowiązków kasjera przyjmuję do wiadomości, że ponoszę odpowiedzialność materialną za powierzone mi pieniądze i inne wartości, funkcjonowanie kasy oraz powierzone mienie.. 2 lit. g zobowiązuję się w razie zaistnienia niedoboru lub innej szkody objętej moją odpowiedzialnością do niezwłocznego jej pokrycia na rzecz CW ,,Laguna'' wDEKLARACJA O ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ Ja, niżej podpisany.. zatrudniony.. (NAZWA JEDNOSTKI)Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej, oświadczenie napisane w programie "Word" przygotowane do edycji i wydruku.. Ja niżej podpisany(a), zatrudniony(a) w biurze senatorskim senatora.. Mienie może również zostać powierzone kilku osobom jednocześnie, poprzez przyjęcie przez nich wspólnej odpowiedzialności materialnej.Odpowiedzialność majątkowa pracownika ma miejsce wtedy, kiedy w wyniku jego działania (bądź zaniechania działania) powstała materialna szkoda u pracodawcy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt