Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego

Pobierz

W przypadku ubiegania sip o wydanie paszportu lub paszpor-Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego odbywa się osobiście.. Na samym końcu tej sekcji przeznaczonej do wypełnienia przez osobę ubiegającą się o .Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U.. W przypadku, gdy osoba nie posiada .Złożenie wniosku o wydanie paszportu dla osoby pełnoletniej.. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego - wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego.. Oplata paszportowa w wysokoéci .. Nie ma zatem możliwości złożenia wniosku drogą korespondencyjną.Dokonując rezerwacji wizyty w polu imię i nazwisko należy wskazać dane osoby, której dotyczy złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego lub odbiór paszportu.. W pierwszej zostaniesz poproszony o wpisanie swoich podstawowych danych osobowych - takich jak imię, nazwisko, obywatelstwo czy adres zameldowania, drugą część wypełnia urzędnik.W sprawie złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego prosimy o przychodzenie z wypełnionym w punktach 1-13 i dwustronnie wydrukowanym wnioskiem (tu możesz pobrać wniosek) oraz zdjęciem biometrycznym.. WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO SKŁADANY DO WOJEWODY I MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Wymiary 297x139 mm (str.1) 19..

zm.) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście.

Podpis w ramce pod fotografią nie może dotykać ani przekraczać linii.. Wnioskodawca podpisuje wniosek w ramce pod zdjęciem.. 3.Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla osób małoletnich; Podstawa prawna : Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (Dz.U.. Usługa jest bezpłatna.. Kolorowa fotografia paszportowa: o wymiarach 35x45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą .1. wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni albo jeden z rodziców lub opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica lub opiekuna, poświadczoną przez urzędnika paszportowego lub notariusza;Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego - wypełniony czytelnie, literami drukowanymi, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego.Podpis pod fotografią nie może dotykać linii ramki.. Zobacz jak wygląda wzór wniosku paszportowego online.. z 2013r., poz. 1038) Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych-tekst ujednolicony (Dz.U.. Wniosek o wydanie paszportu - wypełniony czytelnie, literami drukowanymi, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego..

z 2013r., poz. 268)Jak wygląda wniosek o wydanie dokumentu paszportowego?

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór tego dokumentu następuje osobiście.. Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą - konsul.. Podpisu nie zamieszcza się, jeżeli osoba ta z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie.Należy pamiętać, że godnie z art. 13 ust.. Wniosek o wyrobienie paszportu nie jest dokumentem skomplikowanym do wypełnienia.. Podpisu nie zamieszcza się, jeżeli osoba ta z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie.na wydanie dokumentu osobie maloletniej 16.. 2.Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju, bez względu na miejsce zameldowania.. Wniosek paszportowy składany jest aby uzyskać nowy paszport, paszport tymczasowy.Druk wniosku o paszport na 2021 rok można pobrać w jednym z ponad 100 biur paszportowych zlokalizowanych na terytorium Polski lub w polskim konsulacie za granicą.Od decyzji w sprawach odmowy wydania lub unieważnienia dokumentu paszportowego przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia: Informacje dodatkowe: Złożenie wniosku o wydanie paszportu oraz odbioru paszportu należy dokonać .Edytowalny wniosek o wydanie dokumentu paszportowego (osoby pełnoletnie) Wniosek _o _wydanie _dokumentu _paszportowego _edytowalny _1.pdf 0.73MB Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowychOd 17 stycznia 2013 r., aby złożyć wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego nie musimy jechać do punktu paszportowego, właściwego według miejsca zameldowania..

Wnioskodawca podpisuje wniosek w ramce pod zdjęciem.

Obecność małoletniego jest obowiązkowa po ukończeniu 5 lat.. z 2010 r. nr 25 poz. 126) Jak załatwić sprawę Kto składa wniosek o paszportWniosek paszportowy 2021.. Za taki czyn grozić nam może od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.. Obecność osoby ubezwłasnowolnionej jest wymagana przy składaniu wniosku o paszport, natomiast odbioru paszportu dla tej osoby dokonuje opiekun prawny.Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego nie może być wydrukowany ze strony internetowej, należy go wypełnić na druku dostępnym w punkcie obsługi paszportowej STAN REALIZACJI PAŃSTWA WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU MOŻNA SPRAWDZIĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ MSW.. Potwierdzenie przyjęcia wniosku wnioseK o wydanie .. (data, podpis i pieczęć imienna przyjmującego wniosek, pobierającego odciski palców) 20.Trzecia strona wniosku o paszport: W sekcji trzynastej musimy złożyć podpis pod oświadczeniem o tym, że jesteśmy świadomi, że ponosimy odpowiedzialność karną za zatajenie prawdy albo podanie nieprawdy we wniosku paszportowym.. RYSOPIS (wzrost w centymetrach) NIE I E (kolor oczu) .. numer dokumentu toŽsamoéci i podpis) (data, podpis i pieczeé przyjmujqcego zgode) 16.. Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której wystawiono rezerwację..

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór tego dokumentu następuje osobiście.

Możemy go złożyć w dowolnym, najdogodniejszym dla nas punkcie paszportowym na terenie kraju, na przykład w miejscowości, w której aktualnie przebywamy.Wniosek składa się osobiście z wyjątkiem następujących przypadków: .. 3.Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka, oboje rodzice/opiekunowie -OSOBIŚCIE muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku składając: swoje podpisy na wniosku paszportowym w obecności urzędnika przyjmującego wniosek, przedkładając do wglądu ważne dowody osobiste lub paszporty;Informacje podstawowe Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków: • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni, albo jeden z rodziców lub opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego opiekuna prawnego - zgoda musi .1.. WYSTARCZY WPROWADZIĆ NUMER SPRAWY ZNAJDUJĄCY SIĘ POD KODEM KRESKOWYM NA .Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście.. Składa się z dwóch części.. W naszym urzędzie nie ma możliwości wykonania zdjęcia.Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego - wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego.. wniesiona dnia Uprawnienie do ulgi, powód obniŽenia, podwyŽszenia lub podstawa do zwolnienia z oplaty paszportowej (imiç i nazwisko) Rodzic/O piekun*: ( *niewlašeiwe skrešlié) Snosób D otwierdzenia toŽsamoéci i o bvwat I2.. Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą - konsul.. Osoby inne od wskazanych w polu "Imię i nazwisko" nie będą obsługiwane.Art.. Wniosek paszportowy możesz złożyć w dowolnym punkcie paszportowym (gdzie złożyć wniosek).. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa osobiście: • osoba pełnoletnia, która chce otrzymać paszport, • opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, jeśli paszport ma otrzymać pełnoletnia osoba .Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór paszportu następuje osobiście..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt