Wzór protokół zdawczoodbiorczy głównego księgowego

Pobierz

pomiędzy: 1.. Wzór protokołu Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej sporządzony na zakończenie inwentaryzacji skład-ników majątku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.. Nieodpłatne przekazanie składnika majątku następuje na podstawie dowodu PTPROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY - WZÓR.. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla: - Dyrektora Szkoły, - Głównego Księgowego Szkoły, - Biblioteki.. Do obowiązków głównego księgowego należy w szczególności : ð•Prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,Portal Podatkowo-Księgowy - Portal GOFIN zawiera wyjaśnienia i porady ekspertów, oferuje także praktyczne narzędzia dla księgowych: akty prawne, wskaźniki, wzory druków, kalkulatory.. VAT, KRS, oświadczenie o .wzÓr 03/2011 protokÓŁ wydania dokumentÓw ksiĘgowych po rozwiĄzaniu umowy zleceniodawca: nazwa: ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….Protokół przekazania dokumentacji finansowo-księgowej jest jednym z istotnych dokumentów składających się na transakcje zbycia udziałów spółki.. Protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego Specjalista / Gł.. Zakres obowiązków na stanowisku Głównej księgowej w Szkole Podstawowej nr 4 ZADANIA Główny księgowy wykonuje zadania przewidziane dla głównych księgowych jednostek budżetowych..

Głównego księgowego.

Wynajmujący niniejszym dokonał przekazania lokalu mieszkalnego w użytkowanie Najemcy.. z natury Komisja .. Podpisy osób w obecności których nastąpiło przekazanie majątku: Załącznik Nr 1 do protokołu zdawczo - odbiorczego.. 1/2 Księgowość Dyrektor/ Gł.Księgowy Po dokonaniu przyjęcia/ przekazania 3.. Druk umożliwia protokolarne przejęcie - przekazanie kasy osobie przejmującej obowiązki kasjera, w obecności komisji.. Wzór nr 17 Protokół likwidacyjny.. pomiędzy: Przekazujący/Sprzedający (nazwisko i imię/adres korespondencyjny): Przejmujący/Nabywca: Protokół dotyczy posesji (podać adres): Licznik wody: Nr licznika: ……………………………….. tego artykułu Jeśli masz dostęp to zaloguj się.. Patryk Kuzior.. Firma NetNajem udostępnia bezpłatnie wzór protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania.. Protokół winien zawierać, obok oczywistych informacji takich, jak dane osób przekazujących i obejmujących obowiązki głównego księgowego, miejsce, datę, także podstawowe informacje o majątku jednostki i prowadzonych księgach rachunkowych.C.. Poczucie bezpieczeństwa przy rozliczeniach.. Wzór nr 16 Orzeczenie techniczne o braku przydatności.. Reprezentującym w będącym Najemcą lokalu zgodnie z umową z dnia, zwanym dalej Przejmującym, a, 2 .gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania przejęcia kasy.. Przejmującego..

Na tym protokół zakończono i podpisano.

……………………………………………… ………………………………………………… Wynajmujący Najemca (własnoręczny podpis Wynajmującego) (własnoręczny podpis Najemcy) Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu mieszkalnegoWzór dokumentu.. Księgowy PT w miarę potrzeby/ na bieżąco.. Wzór nr 19 Rozdzielnik - Wydawnictwo UJKontrasygnata głównego księgowego Kontrasygnata głównego księgowego to zagadnienie, które chcąc dokładnie poznać, w pierwszej kolejności należy sięgnąć do treści art. 54 ust.. To od ich zawartości, ale także kompletności i wiarygodności, zależy jak przebiegnie transakcja.W świetle obowiązujących przepisów prawa osoba, która przestaje pełnić obowiązki głównego księgowego nie jest zobowiązana ani do sporządzenia bilansu, ani do sporządzenia protokołu przekazania sald księgowych (w szczególności rozrachunkowych) na dzień, w którym kończy się jej odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych w jednostce.Darmowy protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania.. Arkusz spisu.. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.Możemy w nim przeczytać, że: głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, zwanym dalej "głównym księgowym", jest pracownik, któremu .PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZYNIERUCHOMOŚCI.. dokumentów księgowych .. Spis zdawczo - odbiorczy akt nr.. Stwierdza się, że zgodnie z treścią Umowy ZP/432/055/D/10, formularzem cenowym/ofertą…….poniższy asortyment został dostarczony bez zastrzeżeń..

Kierownik kieruje Biblioteką przy pomocy Głównego księgowego.

Stan: ………….. Nr licznika: ……………………………….Protokół przekazania dokumentacji księgowej.. Wzór nr 15 LT środek o wartości nie większej niż 3.500.. Data publikacji: 22 grudnia 2014 r. Poleć znajomemu.. .szt.Niniejszy protokół wraz z załącznikami sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzymują: 1) dyrektor Przekazujący 2) dyrektor Przejmujący 3) ZOESiP w Nowym Targu 4) Burmistrz Miasta Nowy Targ Podpis Przekazującego Podpis Przejmującego.. Kontrasygnata Głównego Księgowegoprotokół przekazania - nawzor.pl Subject: protokół przekazania, wzór pisma, korespondencja, pismo urzędowe, szablon pisma, protokół przekazania, protokół przekazania rzeczy, protokół przekazania przedmiotu, protokół przekazania urządzenia KeywordsGłówny księgowy placówki, której dotyczy niniejszy protokół.. podpis .. W celu prawidłowego sporządzenia protokołu przekazania - przejęcia środka trwałego należy podać następujące informacje: - pełną nazwę oraz dokładny adres jednostki, - na jakiej podstawie następuje przekazanie,Protokół niniejszy sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano: Zdający Przejmujący Główny Księgowy Podpisy osób asystujących .. lub co 4 lata 2 Dyrektor.. Dzięki darmowemu dostępowi Zyskasz: Rozwiązania swoich problemów księgowych..

2.Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA - PRZEJĘCIA ŚRODKA TRWAŁEGO PT. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).. Dokumenty finansowo - księgowe1 Załącznik nr 1 do umowy najmu Protokół zdawczo odbiorczy Lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Publicznego gimnazjum nr 2 im.. Uwagi 8.. Inwestor zobowiązuje się dostarczyć Projektantowi dane i dokumenty ,.. Przed pobraniem wzoru zachęcamy do zapoznania się z krótkim opisem poszczególnych elementów omawianego dokumentu.Przyjęcie obowiązków przez głównego księgowego powinno nastąpić w sposób protokolarny.. WZÓR .. Wzory dokumentów » .gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół likwidacji środków trwałych.. Nr 11.Wzór nr 12 PT.. Arkusz.. Pytanie: Z końcem roku odchodzi na emeryturę główna księgowa.Niniejszy protokół wraz z załącznikami sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzymują: 1) dyrektor Przekazujący 2) dyrektor Przejmujący 3) MZO w Skoczowie 4) Burmistrz Miasta Skoczowa Podpis Przekazującego Podpis Przejmującego Kontrasygnata Głównego KsięgowegoWzór uzupełnionego spisu zdawczo - odbiorczego ,.. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku ul. Legionowa 7 wynajmowanego z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego sporządzony w dniu.r.. 1/7protokół zdawczo-odbiorczy w trzech egzemplarzach: 1) oryginał - dla księgowości, 2) pierwsza kopia - dla jednostki przejmującej składnik majątkowy, 3) druga kopia - dla pracownika, któremu powierzono prowadzenie ewidencji majątku.. Wzór protokołu z inwentaryzacji gotówki w Kasie KG PSP.. Sporządzony w dniu: ………………………….. PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY.. Inwentaryzacyjna.. Zasady ogólne.. z natury w miarę potrzeb.. Środki trwałe, które utraciły swoją przydatność i które w związku z tym nie mogą być wykorzystywane w prowadzonej działalności są wycofywane z używania, co z kolei stanowi podstawę do postawienia ich w stan likwidacji czy ich fizyczną likwidację.. Wzór nr 14 LT środek o wartości powyżej 3.500.. KsięgowośćUwaga: W przypadku przejęcia kasy w nieobecności kasjera zdającego, przejęcia należy dokonać w składzie zwiększonym o osobę kierownika jednostki .. Strona zdająca Strona przyjmująca (data, podpis) (data, podpis)(wzór) INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH § 1.. Zdającego podpis .. Wzór nr 13 MT.. Przekazanie stanowiska głównej księgowej - dokumentacja.. Wzór sprawozdania opisowego z przebiegu spisu z natury.. Zawsze najlepszą ocenę w oczach swojego szefa.. Zasady postępowania w zakresie opracowania dokumentów stanowiących dowody księgowe oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych określone zostały w ustawie z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j.. Dokument protokół przekazania kasy jest sporządzany w trzech egzemplarzach, który podpisują wszystkie osoby uczestniczące w przekazaniu.Nr 8.. WZÓR OPISU TECZKI Z AKTAMI OSOBOWYMI.. Jest tak gdy bardzo ważnym elementem porozumienia są dokumenty przejmowanej spółki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt