Egzamin klasyfikacyjny protokół

Pobierz

nauczyciel przedmiotu.Protokoły-Egzamin klasyfikacyjny,poprawkowy i sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia Author: Katarzyna Iwańska Created Date: 12/6/2017 11:57:06 AMi promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów, Dz. U. z 2007r.. przeprowadzonego w dniu ………………………….. Komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora szkoły pismem z dnia………………….. nr…………………… w składzie: dyrektor szkoły ,przewodniczący ………………………………………….…….. 2 i 3 oraz art.66 ust.. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego Dyrektor Szkoły umożliwia mu zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego z zastrzeżeniem punktu 5.nr 20 wzór protokołu z przebiegu egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.. Z jaką datą wydaje się uczniowi świadectwo?. Prace ucznia lub jej opis - ocenę poszczególnych zadao Podpisy członków komisji: Członkowie PrzewodniczącyProtokół.. zmianami.. 1b Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie1.. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.. Jeżeli egzamin klasyfikacyjny odbył się po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, uczeń otrzymuje świadectwo z datą wystawienia dokumentu.Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego zawiera w szczególności: 1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin; 2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: - nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; - imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust..

Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego.

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej procedury) zawierający: a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; b. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; c. termin egzaminu klasyfikacyjnego; d. imię i nazwisko ucznia; e.egzamin klasyfikacyjny.. 13 Protokół egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia spełniającegoegzamin klasyfikacyjny Jeśli uczeń nie stawi się na egzaminy klasyfikacyjne po edukacji domowej Uczeń w edukacji domowej ma obowiązek zdawać egzaminy klasyfikacyjne.PROTOKÓŁ EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO /opracowany na podstawie art. 44k.ust.. Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego/poprawkowego/sprawdzaj ącego* W dniu .. został przeprowadzony egzamin dla ucznia/uczennicy* klasy .Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego Egzaminator…………………………………………………………………………………………………… W obecności………………………………………………………………………………………………….1.. § 2 Zostaje wyznaczony termin egzaminu klasyfikacyjnego z wychowania fizycznego dla Emilii Gomółki uczennicy klasy VI b, która została nieklasyfikowana zWzór protokołu z egzaminu klasyfikacyjnego do WZO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach.. 11;Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji; 2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin klasyfikacyjny; 4) imię i nazwisko ucznia;Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: - nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany był egzamin - imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisjiZ przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin; 2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust..

Zestaw pytao (zadao) 2. z egzaminu klasyfikacyjnego.

Do protokołu dołącza się 1. nr 2) zawierający w szczególności: - nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, -imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej, -termin egzaminu klasyfikacyjnego, - imię i nazwisko ucznia,Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony w jego wyniku stopień..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt