Deklaracja wyboru lekarza pdf

Pobierz

Ustala się wzór deklaracji wyboru: 1) świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 9 ust.. 7 ustawy z dnia 27 października r. o podstawowej opiece zdrowotnej.. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, tzn. zmiana miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy lub zaprzestanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza podstawowej opieki .DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I.. Pozostałe dokumenty: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - pełny wykaz: pdf.. í ustawy z dnia î ó października î ì í ó r. o podstawowej opieceOBJAŚNIENIA: 1) Deklaracje złożone przez przedstawicieli ustawowych w imieniu osób małoletnich po uzyskaniu przez nie pełnoletności zachowują ważność do czasu wyboru innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a w sytuacji gdy lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadający specjalizację I lub II6) Deklaracje złożone przez przedstawicieli ustawowych w imieniu osób małoletnich po osiągnieciu przez nie pełnoletności zachowują ważność, z wyjątkiem sytuacji gdy lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii.II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, deklaracje zachowują ważność w zakresie wyboru świadczeniodawcy do czasu wyboru innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub wyboru nowego świadczeniodawcy (art. 6 ust..

Deklaracja wyboru położnej POZ. położna - wersja pdf od 1.07.2020.

Płeć 6.. Jednocześnie informujemy , że żaden podmiot leczniczy nie ma prawa wymagać zmiany .lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: .. Nazwisko 5. pteé 3.. 3 oraz art. 10 ust.. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej1) Świadczeniobiorca wypełnia deklarację wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy dokonuje wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ u różnych świadczeniodawców, albo będących świadczeniodawcami.Nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy w POZ 09-07-2020 Informujemy, że 30 czerwca 2020 roku w Dzienniku Ustaw RP ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Świadczeniodawca, u którego pacjent był wcześniej zapisany, jest zobowiązany do wydania na wniosek pacjenta,DEKLARACJA WYBORU ŠWIADCZENIODAWCY UDZIELAJACEGO ŠWIADCZEÑ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ DANE DOTYCZACE SWIADCZENIOBIORCY Nazwisko Imiq 4.. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej..

1143).Deklaracja wyboru lekarza POZ. lekarz - wersja pdf od 1.07.2020.

Rozmiar: 323.2 KiB - Ilość pobrań: 3097.. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji, wskazującej na wybór konkretnego lekarza, odrębnie na pielęgniarkę i położną.. Wniosek o dokument .Deklaracje złożone przez przedstawicieli ustawowych w imieniu osób małoletnich po uzyskaniu przez nie pełnoletności zachowują ważność do czasu wyboru innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a w sytuacji gdy lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadający specjalizację I lubdeklaracja-lekarz-poz.docx, Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; deklaracja-lekarz-poz.pdf, Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnejNowe wzory deklaracji wyboru - POZ.. Data urodzenia 5.. Informujemy, że 4 lipca 2018 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1295 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.Deklaracja wyboru położnej POZ: pdf.. Nazwisko 3.. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIODAWCY 9.. Data urodzenia dzieó - miesiqc - rok Adres miejsca zamieszkania 2..

Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ. pielęgniarka - wersja pdf od 1.07.2020.

Imię 2.. DokonujQcy wyboru nie ma obowiQzku zloŽenia deklaracji na wszystkie trzy zakresy éwiadczefi u tego samego šwiadczeniodawcy.. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, zwanej dalej "ustawą", oraz lekarza podsta-Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej środowiskowej/rodzinnej spośród świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ.. Nazwisko rodowe 6.. Deklaracja wyboru lekarza - Pobierz PDF gotowy do druku - jest dostępna w zakładce "Informacje" => "Do pobrania"DEKLARACJA WYBORU ŠWIADCZENIODAWCY UDZIELAJACEGO šWIADCZEÑ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ l. DANE DOTYCZ CE SWIADCZENIOBIORCY 1.. Deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, obowiązująca od 1 lipca 2020 r. Pliki do pobrania Rozporządzenie RM z 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiiMicrosoft Word - DEKLARACJA WYBORU LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 1 lipca 2020 r.docx Author: anna.pawlowska Created Date: 7/2/2020 12:48:29 PM .pediatrii, deklaracje zachowują ważność w zakresie wyboru świadczeniodawcy do czasu wyboru innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub wyboru nowego świadczeniodawcy (art. 6 ust..

MoŽe dokonaé wyboru w zakresie, który go interesuje.Nowe wzory deklaracji.

PDF Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki POZ.. Adres zamieszkania Ulica 8.. W przypadku dokonania wyboru po raz trzeci lub kolejny w bieżącym roku kalendarzowym należy wskazać, czy powodem dokonania wyboru jest: okoliczność określona w art. 9 ust.. Zasady pobierania materiału diagnostycznego u dzieci i interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych (plik do pobrania poniżej .- druki deklaracji wyboru stosowane od 01.07.2020 oraz od 01.10.2018.. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. oNa końcu należy wpisać datę złożenia deklaracji (musi być to data dostarczenia deklaracji do przychodni lub data późniejsza) a następnie złożyć podpis świadczeniobiorcy.. 2)MCM/ONR/2.4/2020 OBJAŚNIENIA: 1) Deklaracje złożone przezprzedstawicieli ustawowych w imieniu osóbmałoletnichpo uzyskaniu nie pełnoletności zachowują ważność do czasu wyboru innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a w sytuacji gdy lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadający specjalizację I lub IIDEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ II.. Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej: pdf.. Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej .. DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIOBIORCY 1.. Numer PESEL, o ile został nadany Dzień - miesiąc -rok M/K _ _-_ _-_ _ _ _ 7.Deklaracja wyboru: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/pielçgniarki podstawowej opieki zdrowotnej/ poloŽnej podstawowej opieki zdrowotnej Uwaga!. PDF Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza POZ.. Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela .beda nowe wzory deklaracji wyboru lekarza, pielegniarki lub poloznej podstawowej opieki zdrowotnej.Aktualizuj deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych dotyczacych np. liczby gospodarstw, DN - liczby pojemnikow, DH - ilosci zuzytej wody.§ 1.. Data urodzenia Dzie ' — miesi c —rok 7.. Dotychczas złożone deklaracje zachowują swoją ważność- nie trzeba ich składać ponownie.. Nazwisko rodowe 4.. Nie obowiązuje rejonizacja.W przypadku wyboru drugiego i kolejnego należy podać informację, czy powodem dokonania wyboru jest okoliczność określona w art. 9 ust.. Rozmiar: 327 KiB - Ilość pobrań: 6138..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt