Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis wzór

Pobierz

2.uzyskane zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie; informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymałeś w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de .W celu monitorowania zachowania dopuszczalnego limitu pomocy tej kategorii, pracodawca ubiegający się o wsparcie w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych jest zobligowany do przedstawienia co miesiąc skumulowanej wartości pomocy, zgodnie z przepisami art. 37 ust.. Dz. U. z 2007 r.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. 2 pkt 10a, tj. pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie.. osoby kierowanej na usługę rozwojową - obowiązuje od 16.11.2020 r.Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych, na które udzielana jest pomoc de minimis..

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.

Formularz do wniosku o pomoc publiczną inną niz de minimis 5b.. że w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych w/w firma .ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze zm.) OŚWIADCZAM że w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych w/w otrzymał/a* / nie otrzymał/a* pomocy de minmis w wysokości ogółem: .…….. zł, co stanowi .….W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust.. 1 do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy.. Ja niżej podpisany …………………………………….…………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko) uprawniony do reprezentowania firmy …………………………………………………………………………………….. (nazwa i adres firmy) OŚWIADCZAM.. Formularz dot.. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.. Oświadczenie o samozatrudnieniu - obowiązujący od 30.06.2020 Pobierz.. W przypadku, gdy w .Załącznik 4 - WZÓR ZAŚWIADCZENIA O POMOCY de minimis: Załącznik 5 - WZÓR OŚWIADCZENIA O NIEKORZYSTANIU Z POMOCY de minimis: Załącznik 6 - WZÓR OŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI OTRZYMANEJ POMOCY de minimis: Załącznik 7 - WZÓR FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC de minimisWZÓR WYPEŁNIENIA FORMULARZA Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiOŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS..

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis; Zał.

1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy.. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004r., Nr 123, poz. 1291 z późn.. UE L 352 z 24.12.2013 .OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS * W związku z art. 37 ust.. Wniosek w sprawie ulgi inwestycyjnej 5a.. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o .Do pobrania za darmo wzór: Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis.. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.. OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS.. OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY O NIEKORZYSTANIU .Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej de Minimis/Pomocy Publicznej de Minimis w Rolnictwie/ Pomocy Publicznej de Minimis w Rybołówstwie..

Oświadczenie o uzyskanej pomocy 4c.

UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) oznacza pomoc przyznan ą temu samemuZałącznik nr Wzór oświadczenia o nieskorzystaniu z pomocy de minimis Author: Edyta Pietruszewska Last modified by: klient Created Date: 5/25/2010 8:57:00 AM Company: WUP Other titles: Załącznik nr Wzór oświadczenia o nieskorzystaniu z pomocy de minimisOŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS.. 1_Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy - obowiązuje od 16.11.2020 r. Zał.. Oświadczenie o niekorzystaniu z PSF w woj. śląskim - obowiązuje od 01.04.2019 Pobierz.. Oświadczenie składane do ZUS razem z wnioskiem o umorzenie należności przez osoby ubiegające się o umorzenie zaległości wynikających z tytułu nieopłaconych składek (abolicja ZUS), które prowadziły .. zm.) i aktualnie nie złożyłem/am wniosku o udzielenie tego rodzaju pomocy do innego organu.. _____ pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionej/nych 1 Z uwzględnieniem wszystkich jednostek gospodarczych powiązanych z danym przedsiębiorstwem, zgodnie z art. 2 ust.. 1 do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy..

Oświadczenia o braku pomocy publicznej 5.

Zestawienie faktur do ulgi inwestycyjnej str 1 5c.. Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.załączony do pobrania na niniejszej stronie formularz, przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów [wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407/2013, załączone do pobrania oświadczenie o korzystaniu/ niekorzystaniu z pomocy publicznej de minimis (poniżej).Zał.. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z POMOCY DE MINIMIS Ja niżej podpisany/a ………………………….….………………….…………….. (imię i nazwisko) zamieszkały/a .………….. (adres zamieszkania)* Pomoc de minimis zgodnie z warunkami okre ślonymi w Rozporz ądzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Wzór oświadczenia o zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do statusu MŚP docx, 29.74 KB, 20.10.2018; 1.1.2.Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis .. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn.. zm), oświadczam, iżart.. Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.), Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.. Ja niżej podpisany/a .. (imię i nazwisko) zamieszkały/a .. (adres zamieszkania) legitymujący/a się dowodem osobistym .. wydanym przez .…………………………………………………………….oświadczam, że przedsiębiorstwo1 nie otrzymało pomocy de minimis w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt