Wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy wzór

Pobierz

oskarżonemu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności; oskarżony przed doręczeniem zawiadomienia o terminie rozprawy złoży wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego .WNIOSEK.. niesie dla oskarżonego szereg korzyści, w szczególności szybsze zakończenie postępowania i w praktyce często niższy wymiar kary.. Słowa kluczowe: karne postępowanie, oskarżony, poddanie się karze, skazany.. akt III KK 252/12 - "Jeżeli oskarżony wyraził zgodę na wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy, ma on prawo, aż do wydania takiego wyroku, wypowiedzieć się co do wszystkich jego elementów, a nawet, jeżeli propozycje prokuratora uzna za niekorzystną, cofnąć wyrażoną .08_22.. II Wydział Karny Sygn.. Wniosek taki wolno złożyć w każdej .Dobrowolne poddanie się karze na zasadzie art. 335 kpk, a ścisłej mówiąc złożenie wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy to jeden z konsensualnych - opartych na zgodzie stron - trybów zakończenia postępowania karnego.Jedną z form konsensualnego zakończenia postępowania karnego jest instytucja .Wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego a apelacja oskarżonego.. W wypadku gdy sąd, nie uwzględniając wniosku, o którym mowa w § 1, zwrócił sprawę prokuratorowi, ponowne wystąpienie z takim wnioskiem jest możliwe, jeżeli zwrot nastąpił z przyczyn wskazanych w art. 343 uwzględnienie wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy § 1, 2 lub 3..

o wydanie wyroku skazującego w trybie dobrowolnego poddania się karze.

Wniosek o odroczenie rozprawy z powodu kolizji terminow (art. 404 § 1 k.p.k.. Oskarżony może cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na złożenie przez prokuratora wniosku o skazanie bez rozprawy.. W imieniu własnym, na podstawie art. 338a k. p. k., wnoszę o skierowanie sprawy II K .. na posiedzenie w trybie art. 339 § 3a k. p. k. i art. 343a § 1 k. p. k. w celu wydania wyroku .Forma wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.. We wniosku o dobrowolne poddanie się karze, oskarżony proponuje .335 wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, art. 338a wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego i art. 387 wniosek oskarżonego o skazanie bez przeprowadzania postępowania dowodowego oraz o obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 74 prawa i obowiązki oskarżonego, art. Rzeszów, dnia .. Karol Nowak.. Zwrot sprawy nie stoi też na przeszkodzie .1 Rozprawa główna Wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego w trybie art. 338a k.p.k.. Na podstawie art. 387 § 1 k.p.k.. Typ: Dokument.Skazanie bez rozprawy to forma konsensualnego zakończenia procesu karnego polegająca na tym, iż przy spełnieniu określonych przesłanek podejrzany ustala z prokuratorem w postępowaniu przygotowawczym rozmiar przyszłej kary, o orzeczenie której prokurator zwraca się do sądu w wniosku o skazanie bez rozprawy (który jest załącznikiem aktu oskarżenia).Sąd rozpoznanie wniosek na posiedzeniu i jeżeli go uwzględnia to wydaje wyrok..

oskarżonego o wydanie wyroku skazującego.

Sąd Rejonowy.. Więcej o przedmiotowej instytucji we wpisie: Dobrowolne poddanie .Oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może przed doręczeniem mu zawiadomienia o terminie rozprawy złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.Wzór dokumentu - Wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie oskarżonemu określonej kary środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego.. W tym celu może zwrócić się do sądu z wnioskiem o wydanie wyroku i wymierzeniu mu, określonej w tym wniosku, kary.. akt II K .. WNIOSEK.. Oskarżony może to uczynić najpóźniej do wydania przez sąd wyroku skazującego na posiedzeniu.Wyrok SN z dnia 2013.02.05 - sygn..

bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Prokurator może na podstawie art. 335 kodeksu postępowania karnego umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary bez przeprowadzenia rozprawy.Prezes sądu skieruje wtedy sprawę na posiedzenie.Dobrowolne poddanie się karze.. Jak każde pismo procesowe, wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego powinien zawierać (art. 119 § 1 kpk): oznaczenie organu, do którego jest skierowany, oraz sprawy, której dotyczy;Ta informacja jest istotna, ponieważ zanim oskarżony otrzyma zawiadomienie o terminie rozprawy może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu: określonej kary lub; środka karnego, orzeczenie przepadku lub; środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.Oskarżony, który jest zainteresowany jak najszybszym zakończeniem sprawy karnej, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, czyli dobrowolnie poddać się karze.. wnoszę o wymierzenie oskarżonemu kary 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 1 roku tytułem próby, orzeczenie kary 30 stawek dziennych grzywny, przyjmując wartość jednej stawki w .Odpowiedź prawnika: Wniosek o skazanie bez rozprawy.. Oskarżony winny przestępstwa, może chcieć skrócić rozprawę i szybko uzyskać wyrok skazujący- zdając sobie sprawę z nieuniknionego skazania..

Wniosek o uzupelnienie wyroku i orzeczenie w zakresie przepadku (art. 420 § 1 k.p.k.

Wniosek o samoukaranie można złożyć w każdej sprawie, poza sytuacją, gdy oskarżonemu zarzucono zbrodnię..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt