Elektroniczne poświadczenie za zgodność z oryginałem

Pobierz

Żeby mieć pewność, że poświadczenie dokumentu zostało dokonane prawidłowo, najlepiej skorzystać z usług kancelarii notarialnej.Wyrok WSA w Kielcach z 28.12.2017 r., I SA/Ke 641/17: Bezzasadny jest zarzut skarżącej, że doszło do naruszenia art. 212 oraz art. 247 § 1 pkt 3 w związku z art. 210 § 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej poprzez udostępnienie pełnomocnikowi treści decyzji podatkowej, a w zasadzie projektu decyzji podatkowej, za pośrednictwem platformy e-PUAP przez organ podatkowy pierwszej instancji .Z tego względu nie ma wątpliwości, że opatrzenie podpisem elektronicznym pełnomocnika zeskanowanego do postaci elektronicznej pełnomocnictwa udzielonego mu przez mocodawcę w formie pisemnej, nie czyni zadość wymogowi złożenia pełnomocnictwa w oryginale (ani, co oczywiste, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza .Poświadczenie zgodności z oryginałem dokumentu może nastąpić tylko w dwóch przypadkach: Jeżeli poświadcza kopię dokumentu podmiot, który go wystawił, albo gdy - zgodnie z art. 129 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - dalej k.p.c. odpis dokumentu został poświadczony za zgodność z .Poświadczenie zgodności odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem.. Przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych, niezbędne jest przedłożenie oryginału dokumentu lub notarialnie uwierzytelnionego odpisu lub wyciągu z dokumentu.Z uwagi na brzmienie art. 13 § 2 kpc, stanowiącego, że przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w kodeksie postępowania cywilnego, poświadczenie przez adwokata odpisu dokumentu za zgodność z okazanym oryginałem może nastąpić także w postępowaniu nieprocesowym, egzekucyjnym i innym .Tylko taki dokument tłumacz może poświadczyć za zgodność z oryginałem dokumentu elektronicznego..

O elektronicznym poświadczeniu za zgodność z oryginałem.

Możesz to zrobić w stosunku do swoich dokumentów, ale już nie dokumentów podmiotu udostępniającego Ci swoje zasoby czy podwykonawcy.Jeżeli okazany oryginalny dokument zawiera cechy szczególne, jak np. dopiski, poprawki czy uszkodzenia, notariusz stwierdza to w poświadczeniu za zgodność z oryginałem.. To podmiot, który składa oświadczenie w formie JEDZ powinien je podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nie notariusz poświadczający je za zgodność z oryginałem.Jeśli oryginał dokumentu zagubił się lub został wydany tylko w jednym egzemplarzu, należy dostarczyć jego kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem.. Poświadczenie to obejmować będzie podpis pracownika .Poświadczenie musi być czytelne,- weryfikowalne co do osoby pracownika, który poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonał, zawierać datę i miejsce, a także na żądanie strony godzinę dokonania czynności potwierdzenia (nowelizacja wprost określiła wymogi prawidłowego potwierdzania dokumentów).Instrukcja potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem..

Przez kopię potwierdzoną (poświadczoną) za zgodność z oryginałem należy rozumieć: 1.

[2] § 14 ust.. Kopię dokumentu zawierającą klauzul "zgodne z oryginaę łem" lub "za zgodność z oryginaem" umieszczonł ą na każdej stronie dokumentu wraz z pieczątkąWówczas wystarczy raz opatrzyć plik zawierający skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku.. 1 albo 2 InformPodPublUPonieważ poświadczenie za zgodność odpisu z oryginałem przez radcę prawnego jest podobne do poświadczenia dokonanego przez notariusza, SN uznał, że również w razie niedotrzymania warunków poświadczenia należy stosować przepisy o brakach formalnych aktów notarialnych.POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI.. Impulsem dla dzisiejszego tekstu jest § 5 opublikowanego ostatnio rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia .Elektroniczne potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem Zamawiający, przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zobligowany jest określić czy i w jakim zakresie będzie badał wykonawców w kontekście spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przy pomocy jakich dokumentów i oświadczeń .Jak poświadczyć za zgodność dokumenty innego podmiotu?.

Nie zmieniła się zasada określająca kto może poświadczyć kopie dokumentów za zgodność z oryginałem na potrzeby przetargu.

W obydwu ww.. Opublikowano 10 lipca 2017, autor: Grzegorz Bednarczyk.. wyrokach z 2009 r. Sąd Najwyższy odwołał się do kluczowej w tym temacie uchwały z dnia 29 marca 1994 r., III CZP 37/97, LEX Nr 4066, w której Sąd Najwyższy orzekł, że .powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym .. Nie wszyscy mogą uwierzytelnić taki dokument.. Formuła potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem posiada walor .Programy oferujące podpisy elektroniczne dają coraz powszechniej możliwość, aby w odpowiedni sposób oznaczyć składany na dokumencie podpis, tj. aby użyć dedykowanego rodzaju podpisu - "podpisu poświadczającego za zgodność z oryginałem".. Przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych zachodzi potrzeba przedstawienia oryginalnego dokumentu (np. świadectwa maturalnego, wyciągu z KRS, wyroku sądowego, decyzji administracyjnej) lub poświadczonego przez notariusza odpisu lub wyciągu.Możemy wszak w łatwy sposób "zwizualizować" dokument, a z wyświetlonego na ekranie podglądu zrobić "printscreen", czyli zrzut ekranu..

Zapisać go jako plik graficzny i własnym podpisem elektronicznym poświadczyć za zgodność z oryginałem[2] widzianym na ekranie.

Zgodnie z art. 76a §2 i 2a Kodeksu postępowania administracyjnego, w postępowaniu administracyjnym istnieje możliwość posługiwania się kopią dokumentu, o ile została ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcę prawnego, doradcę .Pod numerem +48 58 +48 58 +48 59 720 52 00 Pomoc techniczna +48 58 .. Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno być oryginalneWarunkiem zatem uznania kserokopii za dokument jest umieszczone na niej i zaopatrzone podpisem poświadczenie jej zgodności z oryginałem.. dokumentówNotarialne poświadczenie podpisu, czy poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem, dają pewność, że kopia przez nas przedstawiona jest wierna temu co zostało okazane notariuszowi.. Skany poświadcza się za zgodność ze skanem lub kopią.Zaproponowano w niej wprowadzenie do art. 76a KPA nowego przepisu, zgodnie z którym upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadczać będzie zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.. Nie dotyczy to jednak kopii poświadczonych odpowiednio przez inne podmioty.W wyroku z dnia 6 maja 2011 r. (KIO/UZP 869/111), Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż "Uwierzytelnienie dokumentu winno polegać na zamieszczeniu na kopii dokumentu zapisu "za zgodność z oryginałem" i to stwierdzenie winno być podpisane przez właściwą osobą zgodnie z zasadami reprezentacji.. W przypadku innych dokumentów elektronicznych, może tylko napisać, że jest to właśnie taki dokument bądź tekst niesygnowany.. 4 Rozporządzenia w spr.. Taka poświadczona kopia zastępuje oryginał (w zakresie postępowania dowodowego).Kopie dołączane do wniosku muszą zawierać elektroniczne poświadczenie zgodności z oryginałem, opatrzone przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, złożenie osobiście w wybranym oddziale terenowym UDT- po przedstawieniu przez wnioskującego oryginału dokumentu do wglądu, pracownik UDT może poświadczyć za zgodność ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt