Upoważnienie do odebrania dziecka ze szkoły

Pobierz

4.imię i nazwisko dziecka, klasa • Dzieci do 7 roku życia mogą być odbierane tylko przez osoby pełnoletnie.. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka w szkole.. • Każda zmiana osób upoważnionych do odbioru dziecka wymaga odrębnego pisemnego upoważnienia.Upoważnienie do odbioru dziecka może dotyczyć jednej lub kilku wskazanych osób.. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu podjęcia weryfikacji tożsamości osoby odbierającej dziecko ze szkoły.. • Upoważnienie może dotyczyć jednej lub kilku wskazanych osób (np. starszego rodzeństwa, babci, dziadka, osoby niespokrewnionej).. Telefony kontaktowe do rodziców/prawnych opiekunów: Matka Ojciec .. Imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów.. Każda zmiana osoby (osób) wskazanych do odbioru dziecka wymaga odrębnego dokumentu upoważnienia do odbioru dziecka.Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły jest wymagane, gdy żaden z rodziców nie jest w stanie przyjść po ucznia po zakończonych lekcjach i dziecko będzie odbierała inna osoba.. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym • Dane osobowe zgromadzone w celu zapisu do świetlicy oraz zapewnienia opieki sąUPOWAŻNIENIE DO ODIORU DZIE KA Ja niżej podpisana/y upoważniam wymienione poniżej osoby do odbioru dziecka, tj. _____ (imię, nazwisko, klasa) ze Szkoły Podstawowej nr 12 im.gen..

oświadczenie - upoważnienie do odebrania dziecka z wycieczki.

ze szkoły.. Dane osobowe zgromadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów (upoważnienia do odbioru uczniów)Co do zasady to rodzice odbierają dzieci ze szkoły oraz ze świetlicy szkolnej.. 8.załącznik nr 1 do Upoważnienia odbioru dziecka ze Świetlicy SP 15 w Elblągu INFORMACJA ADMINISTRATORA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA W trybie art. 13 ust.. Układ.. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.. Możesz także skorzystać z naszego gotowego wzoru pisma.Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie mojego Dziecka po opuszczeniu przez nie terenu Szkoły pod opieką osoby upoważnionej.. Na podstawie upoważnienia dziecko może zostać odebrane ze szkoły/ przedszkola przez pełnoletnie rodzeństwo, ciocię lub sąsiadkę.. (miejscowość i data) (czytelny podpis matki) (czytelny podpis ojca) Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkolaStrona 1 z 1.. Prawo oświatowe.. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez rodziców .oświadczenie- odebrania dziecka z wycieczki.. 1 i 2 RODO, informuję: 1.. Oświadczenie składa się bezpośrednio w sekretariacie szkoły najpóźniej w godzinach porannych w dniu obowiązywania upoważnienia.dziecka od momentu jego odebrania ze szkoły przez wskazaną powyżej upoważnioną przeze mnie osobę..

Niepodanie danych skutkuje niemożnością odebrania dziecka ze szkoły.

1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezb ędne do wykonania(imię i nazwisko dziecka) UPOWAŻNIENIE DO ODEBRANIA DZIECKA ZE SZKOŁY Wyrażam zgodę, aby moje dziecko zostało odebrane ze szkoły i pozostawało pod opieką 1……………….……………….. nr dowodu osobistego …………………………….Przede wszystkim upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły powinno ono zawierać imię i nazwisko osoby (lub kilku osób) upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły, a także dane pozwalające potwierdzić jej tożsamość - na przykład datę urodzenia i numer dowodu osobistego lub PESEL.identyfikacji Pani/Pana jako osoby upoważnionej do odbioru dziecka, w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych przez rodzica/ opiekuna prawnego do odbioru dziecka, w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa dziecka w szkole, wynikającego ze statutu jednostki i z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.. 9.Zwykle upoważnienie przydaje się, gdy trzeba odebrać/złożyć jakieś oficjalne pismo w urzędzie, sądzie, czy innej instytucji.. Miejscowość, data; Dane osoby udzielającej upoważnienia (imię, nazwisko, adres, numer dowodu); Nagłówek ("Upoważnienie"); Informacja kogo dotyczy upoważnienie;Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka w szkole..

Podpowiadamy, jak napisać upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły.

Upoważnienie jest ważne przez okres roku szkolnego 2018/2019 lub do odwołania.że wraz z chwilą odbioru ze Szkoły biorą na siebie odpowiedzialność za dziecko.. Odbiór dzieci ze szkoły jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe przez nich pisemnie upoważnione.. Na podstawie pisemnego upoważnienie dziecko może odebrać także inna osoba, np. babcia, starszy brat lub opiekun prawny.OŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną należy wypełnić poniższe oświadczenie.PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY 3 7.. Potwierdzamy (potwierdzam), że powyższe dane osobowe zostały podane dobrowolnie oraz że wymienione osoby wyraziły zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych, w celu związanym z realizacją procedury bezpiecznego odbioru dziecka ze Szkoły.. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu podjęcia weryfikacji tożsamości osoby odbierającej dziecko ze szkoły.. Upoważnienie jest ważne przez okres roku szkolnego 2021/2022 lub do wcześniejszego odwołania..

Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka ze szkoły.

/ 200….. Królowej Jadwigi .. że biorę pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka od momentu odebrania go przez osobę upoważnioną.. Imię i nazwisko dziecka• umożliwienia Pani/Panu odbioru dziecka w sposób zapewniający mu bezpieczeństwo oraz • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych przez rodzica/ opiekuna prawnego do odbioru dziecka ze szkoły na podstawie art. 6 ust.. oświadczenie - zgoda rodzica na wyjście klasowe.. Title: UPOWAŻNIENIE Author: Zosia Created Date: 8/28/2014 8:41:23 PM .Do odbioru naszego dziecka: Imię i nazwisko ucznia Klasa UPOWAŻNIAMY Nazwisko i imię osoby upoważnionej Numer dowodu osobistego osoby upoważnionej Telefon kontaktowy osoby upoważnionej Oświadczam/-y, że biorę/bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka(Imię i nazwisko dziecka) ze Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie Jednocześnie oświadczamy (oświadczam), że upoważnione osoby zapewnią dziecku pełne bezpieczeństwo oraz że wraz z chwilą odbioru ze Szkoły biorą na siebie odpowiedzialność za dziecko.. Stefana Roweckiego ,,Grota'', ul.Dzieci powinny być odbierane ze szkoły najpóźniej o godzinie 17.00.. Administratorem Pani/a danych jest Szkoła Podstawowa Nr 15 w Elblągu przy ul. ModlińskiejUpoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka ze szkoły po skończonych zajęciach: .. Title.do Procedury odbioru dzieci ze szkoły w PSP nr 15 im.. oświadczenie - całoroczne upoważnienie do odbierania dziecka ze szkoły Potwierdzam, że osoby upoważnione zostałyRodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka ze szkoły.. oświadczenie - zwolnienie z lekcji.. Na telefoniczną prośbę rodzica czy innej osoby, dziecko nie będzie wydane.. Niepodanie danych skutkuje niemożnością odebrania dziecka ze szkoły.Dane osób upoważnionych do odbioru dziecka przetwarzane są w celu zapewnienia opieki w świetlicy na podstawie art. 6 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt