Przykładowy regulamin wycieczki szkolnej

Pobierz

Punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki.. Należy stosować się do zaleceń opiekunów.. Regulamin wycieczek musi zawierać:11.. 3.Przykładowy regulamin organizacji wycieczek szkolnych Gliwice, ul. Jaskółcza 21 22 497 95 84, 602 246 704 REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ Podstawa prawna: 1.. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, 2.. Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce 6.5) harmonogram wycieczki - załącznik 3, 6) regulamin wycieczki - załącznik 4, 7) oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na udział ucznia w wycieczce - załącznik 5, 8) kosztorys i rozliczenie finansowe wycieczki - załącznik 6.. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.Ocena: 1.. T. Kościuszki w ŁOBZIE I.. Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców.. Regulamin wyjazdu do kina/ teatru/ muzeum/ załącznik nr 5.. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha, Drzwi Gnieźnieńskie, przeprawa na Ostrów Lednicki do siedziby Mieszka I, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg Dzień IIREGULAMIN SZKOŁY Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.. Regulamin wycieczki szkolnej Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do: 1. złożenia pisemnej zgody rodziców na wyjazd 2. zabrania legitymacji szkolnej 3. ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu 4. punktualnego przyjścia na miejsce zbiórki 5. przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie trwania wycieczki 6.opieka nad uczniami opiekun wycieczki szkolnej wycieczka szkolna Powiązane porady i dokumenty Uczeń ze spektrum autyzmu a uczestnictwo w wycieczkach szkolnychJak powinien wyglądać regulamin wycieczki szkolnej?.

Regulamin wycieczki szkolnej.

zagranicznej jest to termin 14 dni.REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH; Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022; Dyżury nauczycieli dla rodziców w roku szkolnym 2021/2022; Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022; Kalendarium szkolne na rok 2021/ 2022; Wykaz zebrań z rodzicami i konsultacji 2021/2022; Zajęcia pozalekcyjne 2021/2022; SPACER PO SZKOLEREGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ.. W każdej szkole organizowane są różne rodzaje wycieczek.. Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.. Wycieczka szkolna dla 40 uczniów powinna być nadzorowana przez 3 opiekunów i 1 kierownika wycieczki.. 5.Naszym celem jest udana, przyjemna i bezpieczna wycieczka, toteż zobowiązujemy się przestrzegać poniższy regulamin: 1.. Informacja dla rodziców 5.. Wycieczka górska, w trudnym terenie, turystyka kwalifikowana (rowerowa, kajaki, żeglarstwo, wspinaczka, narty etc.): 1 opiekun na 5 - 10 dzieci.Przykładowy plan wycieczki 2 dniowej: Dzień I wyjazd spod szkoły (godzina do ostatecznego ustalenia), przyjazd do Gniezna, zwiedzanie z przewodnikiem: Katedra p.w.. Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest: Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób..

Regulamin wycieczki 4.

W ten sposób wdrażamy uczniów do odpowiedzialności za swoje zachowanie i przestrzeganie przyjętych zasad współżycia w grupie.. Rozdział I Tradycje i ceremoniał szkoły 1.07_Lista uczestników wycieczki szkolnej (przykładowy wzór).rtf : 35,5k : 08_Program kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku (wzór).rtf : 80,2k : 09_Program kursu instruktażowego dla kierowników wypoczynku (wzór).rtf : 84,2k : 10_Ramowy regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych (przykład).rtf : 64 .. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.. 2 pkt 12 (j. t.: (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481ze .4.. Wykonywać polecenia oraz dostosowywać się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów .REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH.. Wycieczki organizowane z zagranicą: a) dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny oPrzykładowy regulamin wycieczek szkolnych organizowanych przez szkołę za granicą.. przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.. Regulamin wycieczek szkolnych i staży dla uczniów organizowanych..

Harmonogramem wycieczki 3.

Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne.. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z programem wycieczki i jej regulaminem zamieszczonym na stronie szkoły 2.. Przykładowy regulamin wycieczki szkolnej.Regulamin konkursu i zakres tematyczny można przeczytać na stronie : Harmonogram konkursów :18.10 - j. polski Czytaj dalej… Wydarzenia w szkoleWycieczka miejska lub w łatwym terenie: 1 opiekun na 15 dzieci.. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 4.Przed wjazdem do lasu należy ubrać się w bluzkę z długimi rękawami, założyć.. Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty - art. 22 ust.. z późniejszymi zmianami oraz Statuty Zespołu Szkół w Karczewie.. Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.. Zasady ogólne organizowania wycieczek w szkole (podstawy prawne) 1.. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, aRegulamin wycieczki.. Po stwierdzeniu usterki, nawet najmniejszej, należy zatrzymać się i ja usunąć w celu uniknięcia większej awarii.. Każdy uczeń posiada przy sobie legitymację szkolną.Przykładowy zestaw dokumentów, który może być wykorzystany przy organizacji wycieczek szkolnych..

Karta wycieczki 2.

Celem regulaminu jest uściślenie zapisów statutów, zgodnie z potrzebami codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, 3.. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń opiekunów.. Niezbędna w dokumentacji wycieczki szkolnej jest: karta wycieczki, harmonogram wycieczki, regulamin wycieczki, lista uczestników wycieczki, informacja dla rodziców, zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce,Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne.. za granicą.. Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki - (wycieczka kilkudniowa) załącznik nr 4.. Zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczki szkolnej oraz bezwzględnie się do nich stosować.. Różnią się one czasem trwania, charakterem, formą, dlatego najkorzystniej jest, kiedy szkoła opracuje regulamin wycieczek dostosowany do potrzeb jej uczniów i nauczycieli.. T. Kościuszki w ŁOBZIE.. Bez wiedzy i pozwolenia opiekuna nie wolno oddalać się od grupy; iść należy zawsze zwartą grupą.. Kierownik wycieczki wraz z opiekunem odpowiadają za bezpieczeństwo, czuwają nad porządkiem i zdrowiem uczestników.. 4, o ileDokumentacja wycieczki to obszerny spis dotyczący wszelkich informacji związanych z wyjazdem.. Zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej.. Dopuszcza się stosowanie innych wzorów dokumentów, o których mowa w ust.. Zasady ogólne organizowania wycieczek w szkole (podstawy prawne) Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (DzU Nr 12, poz. 67, DzU Nr 18, poz. 102)wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.. Uczestnicy wycieczki przychodzą na zbiórkę 15 minut przed wyjazdem.. Uczestnik wycieczki szkolnej zobowiązany jest do: 1.. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imięuczestników obowiązują przepisy szkolnego regulaminu wycieczek, szczegółowych informacji udziela kierownik grupy, powyższy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wycieczki, także uczniów pełnoletnich, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów wycieczki.. Regulamin wycieczki szkolnej.. 9.REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im.. czapkę ze względu na kleszcze.. Ten regulamin stosowałam na kilku wyjazdach.Regulamin wycieczki do Srebrnej Góry.. Dokumentacja wycieczki szkolnej Spis dokumentów: 1.. W czasie wycieczki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt