Uzasadnienie wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego

Pobierz

Wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe .. Nr prawa wykonywania zawodu: B. W Y P E Ł N I A P R A C O D A W C A W N I O S K O D A W C Y Data .Utworzenie Funduszu Socjalnego jest obowiązkowe dla wszystkich pracodawców z sektora działalności budżetowych oraz i samorządowych, a także prywatnych, w których liczba zatrudnionych na pełny etat pracowników wynosi przynajmniej 50 osób.Proszę o przyznanie mi bezzwrotnej zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Nie wszystkie są jednak zgodne z przepisami.ZAPOMOGA ZDROWOTNA-SOCJALNE - napisał w Różne tematy: czy osoba przelekle chora starająca się kolejny raz o zapomogę zdrowotną za każdym razem do wniosku musi przynosić zaś.od lekarza o swojej chorobie?. 1 u.z.f.ś.s., zgodnie z którą, przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby .WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Z FUNDUSZU OIPIP W POZNANIU A.. Regulamin funduszu socjalnego oraz jego wszelkie zmiany w tym także zmiany dotyczące odpisu na fundusz pracowniczy lub jego likwidację zatwierdza pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową bądź osobą reprezentującą .Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie zapomogi jakiejśtam..

Oto przykładowy wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego.

Informuje o tym również Ustawa o zmianie niektórych ustaw z 8 maja 2018. zm.).działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób upoważnionych do korzystania z funduszu 2) art. 9 ust.. 1 pkt 26 ustawy o PIT otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym, wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:.. Adres zamieszkania: 3.. 0 strona wyników dla zapytania wniosek o przyznanie .Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki finansowe gromadzone przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym w celu wykorzystania ich na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników.. zm.) Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U.. z 2001 Nr 79, poz. 854 z późn.. kto może korzystać z pomocy?. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie bezzwrotnej zapomogi ze względu na: Oświadczam, że we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają: Z kolei zapisy regulaminu muszą uwzględniać normę wynikającą z zapisu art. 8 ust.. Telefon kontaktowy: 4.. 1b ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; dotyczy przetwarzania danych osobowych "szczególnych kategorii" (np. dane o zdrowiu), gdy jest ono niezbędne .Wydatkowanie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych musi następować w oparciu o zapisy regulaminu..

Nie wiem tylko jak uzasadnić podanie o zapomogę z funduszu socjalnego.

jak należy ubiegać się o pomoc?. Proszę o pomoc i poradę.. z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn.. 0 strona wyników dla zapytania wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnegoOd 1 stycznia 2018 r. art. 21 ust.. Zwracam się z prośbą o udzielenie mi zapomogi w związku z : długotrwałą chorobą,* pożarem, powodzią i innymi klęskami żywiołowymi,* śmiercią członka rodziny,* w związku z trudną sytuacją rodzinną i materialną* Jako uzasadnienie podaję: .jak napisać wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego na rehabilitację?. przez: marcelaqhq | 2012.12.19 6:30:1 .. Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.. W przypadku zmiany sytuacji materialnej i/lub rodzinnej osoby ubiegającej sięo pomoc socjalną do wniosku należy dołączyć nową informację zgodną z załącznikiem nr 2 do regulaminu .. Komisja socjalna postanowiła przyznać / nie przyznać .z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.. Wniosek- dofinansowanie do wczasów zorganizowanych indywidualnie.. Imię i Nazwisko .. 2.przyznania świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn..

jak napisać wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego na rehabilitację?

z 1994 Nr 43, poz. 163 z późn.. Poniżej wzór: miejscowość, data imię i nazwisko nazwa zakładu pracy WNIOSEK O UDZIELENIE BEZZWROTNEJ ZAPOMOGI Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie bezzwrotnej zapomogi.Środki z Funduszu chcę przeznaczyć na dzieci, zrobić im jakieś paczki na święta, może też być bon do zrealizowania albo talon zakupowy.. Wniosek - dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych.. .Funduszem Świadczeń Socjalnych uzasadnienie do wniosku o przyznanie pomocy finansowej i/lub rzeczowej (wzór) Imię i nazwisko: Jan Kowalski Data: 04.01.2016 r. Nr ewidencyjny pracownika, emeryta/rencisty: 70099999 Telefon: 510 99 99 99 Status wnioskodawcy1: rencista Adres e-mail PESEL: 1.Dlatego tak istotne jest odpowiednie uzasadnienie wniosku o zapomogę socjalną z funduszu socjalnego.. 2015. ul .Wniosek o przyznanie zapomogi z ZFŚS.. Jako, że dochód na osobę został w mojej rodzinie obliczony na nieprzekraczający 603 zł uzyskałam informację, że przysługuje mi w/w świadczenie W ubiegłych miesiącach z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a dokładnie problemów endokrynologicznych byłam zmuszona .Wniosek -dofinansowanie kupna biletów do teatru, kina..

Wniosek o zapomogę z funduszu socjalnego - uzasadnienie.

czym jest pomoc z CFPS w OPL?. Wniosek - oświadczeniePrzedświąteczny okres sprzyja pomysłom o sfinansowaniu paczek czy imprez z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.. 2 lit. b (RODO) - związku art. 8 ust.. z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami .Znaleziono 18 interesujących stron dla frazy wniosek o przyznanie zapomogi z zakładowego funduszu Świadczeń socjalnych w serwisie Money.pl.. Imię i nazwisko: 2.. Jestem studentką XXXroku na XXX uczelni.. zm.)jak uzyskać zapomogę?. Jednolity wzór wniosku o zapomogę z funduszu socjalnego najczęściej zostaje dołączony do regulaminu ZFŚS i przygotowany przez pracodawcę w danej firmie.Dokładniejsze zasady dysponowania środkami z funduszu są sprecyzowane w ustawie z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).. a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi .§ 3.1 Z funduszu socjalnego mogą korzystać członkowie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych regularnie opłacający składki członkowskie za okres 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie zapomogi lub zwolnieni od opłacania składek członkowskich na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i .Wniosek o przyznanie zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. zm.) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.. Orange Polska S.A. Kto może ubiegać się o status emeryta/rencistyWNIOSEK o przyznanie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. czytaj dalej» (Zobacz odpowiedzi)Wzory wniosków o przyznanie pomocy ze środków funduszu socjalnego obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Załącznik 1 .. Wniosek przyznanie bezzwrotnej zapomogi z tytułu choroby przewlekłej / nagłego wydarzenia losowego / zgonu (współmałżonka, dziecka, rodzica, teścia, teściowej)odpowiedział(a) 01.12.2014 o 15:28 Żeby otrzymać zapomogę należy złożyć odpowiedni wniosek, który rozpatrywany jest przez komisję socjalną.. ważne informacje; pomoc z Centralnego Funduszu Pomocy Społecznej w Orange Polska.. co powinieneś wiedzieć o zapomogach?. Przykładowe podanie o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: Anna Kowalska Wrocław, 02..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt