Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie

Pobierz

Można je zgłosić pisemnie, ustnie do protokołu, telegraficznie, za pomocą telefaksu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawcza organu.W przypadkach, o których mowa w art. 217 wydawanie zaświadczeń § 2 pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.. § 2.W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.Organ administracji publicznej jest zobowiązany wydać zaświadczenie gdy chodzi o potwierdzenie faktów lub stanu prawnego wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.. Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczy terenu, który objęty jest ustaleniami miejscowego planu.. W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu..

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:Podstawa prawna.

Istotne jest również, że organ może wydać zaświadczenie o treści zgodnej z tą, o którą ubiegał się podmiot zainteresowany lub o treści odmiennej.Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym .Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek osoby ubiegającej się o nie.. Zaświadczenia wydaje właściwy urząd (organ administracji publicznej), według kompetencji określonych w odrębnych przepisach, w trybie określonym w kodeksie postępowania administracyjnego.Zasady wydawania zaświadczeń definiuje Dział VII ww.. Musi wówczas przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do wydania zaświadczenia.Przepis art. 217 § kpa stanowiąc, że organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, zarazem w § 2 określa dwie sytuacje, w których organ zobowiązany jest wydać zaświadczenie - tj. urzędowe potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego.Wydanie zaświadczenia przez organ administracji publicznej uzależnione jest od spełnienia przesłanek zawartych w art. 217 KPA..

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Tak więc, jednoznacznie ustawodawca wskazuję, iż takie zaświadczenie może być wydane wyłącznie na wniosek podmiotu, który posiada interes prawny, aby taką ostatecznością decyzji się legitymować.Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.Zaświadczenie to potwierdzenie pewnego stanu rzeczy przez właściwy organ administracji publicznej, np. jednostkę samorządu terytorialnego, na żądanie osoby zainteresowanej.. § 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.. ProceduraZaświadczenie stanowi akt wiedzy organu o określonych faktach lub stanie prawnym, których urzędowego potwierdzenia wymaga przepis prawa.. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o nie.W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.W efekcie końcowym organ administracji publicznej może wydać zaświadczenie lub odmówić jego wydania..

§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa, 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes .Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, jeżeli: Urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; Osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.Zgodnie z artykułem 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osobie wnioskującej o uzyskanie zaświadczenia.. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub .W przypadkach, o których mowa w art. 217 wydawanie zaświadczeń § 2 pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu..

Zgodnie więc z prawem administracyjnym zaświadczenie urzędowe to zaświadczenie:WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;Najbardziej istotne znaczenie odgrywa przepis art. 217 § 1 k.p.a., który stanowi, że organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.. Zaświadczenie wydaje się, jeśli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub też .Zgodnie z art. 217 Kpa organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.. § 2.Wydawanie zaświadczeń.. W szczególnych przypadkach zaświadczenie wydaje się z planu, który utracił swoją ważność - zaświadczenie .Stosownie natomiast do art. 217 § 1 Kpa, organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.. § 1.Na podstawie z art. 217 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.. Zobacz: Ogólne zasady postępowania administracyjnego.. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów .§ 2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.. Ponadto organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie wówczas, gdy ubiegająca się o nie osoba ma interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.Organ jest zobowiązany do wydania zaświadczenia, jeżeli przepis prawa wymaga wprost urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, nawet gdy nie posiada danych w swojej dokumentacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt