Protokół szczelności zbiornika bezodpływowego

Pobierz

).Jak wynika z przywołanych uregulowań, obowiązek przeprowadzenia w określonym rytmie rocznym kontroli szczelności posiadanego zbiornika bezodpływowego ciąży na właścicielu tego obiektu.. Inne, jeżeli są wymagane odrębnymi przepisami lub warunkami decyzji pozwolenia naProtokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i protokół badania rezystencji izolacji kabla zasilającego .. Miejscowość (dane do korespondencji) Kod pocztowy.. Izolacja Od strony zewnętrznej pomalować dwukrotnie abizolem R+G.. A DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTORA TELEFON: Imię i nazwisko lub nazwa / pieczęć.. Po zakończeniu prób szczelności sporządzić protokół.d) aktualny protokół z przeprowadzonej próby szczelności zbiornika bezodpływowego; e) protokoły szczelności instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, co, deszczowej.. …………………………………………… Inwestor (Zgłaszający) 2.. Ustalenia: Próbę przeprowadzono przy napełnieniu zbiornika.- protokół odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej (w przypadku bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe - protokół z próby szczelności), - protokół odbioru przyłącza instalacji gazowej, - protokół próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej, - protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody, - protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji c.o.,protokół odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej lub protokół szczelności zbiornika bezodpływowego lub odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków, protokół odbioru wewnętrznej instalacji deszczowej - np. studni chłonnych, itd.Protokół szczelności zbiornika bezodpływowego (szamba) lub odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków, 6 Przyłącza - potwierdzenie wykonania Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (protokół odbioru przyłącza przez gestora sieci) lub np. umowa dotycząca zaopatrzenia: w wodę, w energię elektryczną, gaz, odprowadzenie ścieków, wód opadowych, itd..

Próba szczelności zbiornika.

Ust.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie16.. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (oryginał).. 5.2.Przeprowadzono próbę szczelności na infiltrację: zbiornik całkowicie opróżniono przezPROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PRÓBY SZCZELNOŚCI ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE (SZAMBO) Inwestor: .. Protokoły odbioru przyłączy do budynku: - wod-kan, - energetycznego, - gazowego, 8.. Zbiorniki.. WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI.. ……………………………………………Protokół odbioru i sprawdzenia instalacji gazowej z próbą szczelności 5.10. i c.o. c) protokół z badań wentylacji mechanicznej.. 1, lit. b, ust.4 ,7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409), 2.. Protokół odbioru przyłącza kanalizacji deszczowej lub stosowne oświadczenie kierownika budowy (oryginał) 22.. Potwierdzenie odbioru .Protokół odbioru zewnętrznej sieci elektrycznej; Protokół odbioru końcowego przyłączy sanitarnych LUB protokół szczelności zbiornika bezodpływowego/lub oświadczenie kierownika budowy o prawidłowym wykonaniu oczyszczalni ścieków.. Zgodność wybudowania zbiornika z zatwierdzonym planem zagospodarowania działki:PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE W dniu.przeprowadzono próbę szczelności.…………………………..

b) protokół z próby szczelności instalacji wod.- kan.

tel.8) Protokół z próby szczelności bezodpływowego zbiornika na ścieki (szamba) ; 9) Zbiornik bezodpływowy na ścieki - ksero atestu higienicznego ; 10) Protokół z próby szczelności przydomowej oczyszczalni ścieków ; 11) Protokół odbioru zjazdu ; 12) Protokół odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach ;w przypadku odbioru zbiornika bezodpływowego na ściek sanitarne - przedłożyć oświadczenie kierownika budowy + za świadczenie z izby + protokół szczelności przyłącza kanalizacyjnego i zbiornika, protokół próby szczelności instalacji wod.-kan., c.o., odbiór kotłowni + uprawnienia dozoroweProcedura Urzędowa Z 7. miejscowość i data.. 1, pkt.. W celu zwiększenia szczelności zbiornika i ochroną przed ewentualnym agresywnymPROTOKÓŁ z przeglądu rocznego zbiornika na nieczystości ciekłe* Podstawa prawna : 1. e) protokół z badania instalacji odgromowej.. Protokół z próby szczelności bezodpływowego zbiornika na ścieki (szamba); 5.11.. Protokół UDT zezwalający na eksploatację w przypadku, np. stałego zbiornika ciśnieniowego na gaz płynny, kotła gazowego o mocy większej od 70 kW. 18. działki): ….. Dane techniczne(materiał z jakiego wykonane jest szambo, pojemność, ilość komór zbiornika): …..

Miejsce montażu zbiornika (ulica, nr ewid.

d) decyzje i protokoły UDT na urządzenia.. działki …………………….………….. bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o konstrukcji ……………………………………….,PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNO ŚCI ZBIORNIKA NA NIECZYSTO ŚCI PŁYNNE W dniu……………………………… przeprowadzono prób ę szczelno ści…….. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………… Ustalenia: Prób ę przeprowadzono przy .5.. Protokoły odbioru przyłączy do budynku: - wod-kan, - energetycznego, - gazowego, 9.. Sprawdzić zachowanie się mocowań stałych i kompensatorów.. 5.Przedsięwzięcie obejmuje budowę ziemnego bezodpływowego zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Ziemiełowice o przewidywanej objętości retencjonowania wody 24700 m 3.. OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY o przeprowadzonej próbie szczelności bezodpływowego zbiornika na ścieki (szamba) Oświadczam, że wykonany / zamontowany na nieruchomości położonej w miejscowości …………………………………………….…., nr ewid.. Planowana inwestycja realizowana będzie w Leśnictwie Ziemiełowice na działce nr 148/1 o powierzchni 39,26 ha.. Protokół z badań wentylacji mechanicznej -jeżeli występuje (oryginał i kopia)..

Protokół z próby szczelności przydomowej oczyszczalni ścieków; 5.12.

Protokół odbioru końcowego przyłączy sanitarnych LUB protokół szczelności zbiornika bezodpływowego/lub oświadczenie kierownika budowy o prawidłowym wykonaniu oczyszczalni ścieków.. Protokół odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach; 10.Protokół z próby szczelności bezodpływowego zbiornika na ścieki (szamba) ; Zbiornik bezodpływowy na ścieki - ksero atestu higienicznego ; Protokół z próby szczelności przydomowej oczyszczalni ścieków ;d) aktualny protokół z przeprowadzonej próby szczelności zbiornika bezodpływowego; e) protokoły szczelności instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, co, deszczowej.. Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - więcej informacji pod nr.. Wymagania i badania przy odbiorze.". PodłoŜe zbiornika W celu zapewnienia równomiernego parcia gruntu na dno zbiornika naleŜy posadowić na podłoŜu z chudego betonu o grubości, co najmniej 10 cm.. Powierzchnia zbiornika - ok. 1,90 ha, lustra wody 1,40 ha.f/.Protokół odbioru technicznego przyłączy sanitarnych /wod-kan/ lub protokół szczelności zbiornika bezodpływowego na ścieki- bytowo-gospodarcze lub oświadczenie kierownika robót sanitarnych o prawidłowym wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z atestami na urządzenia i technologią wbudowanych urządzeń6.5.. Protokół z próby szczelności zbiornika bezodpływowego (szamba) lub stosowne oświadczenie kierownika budowy (oryginał i kopia) + umowa na wywóz ścieków.. Protokół odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach; 9.1.. Protokół odbioru zjazdu 5.13.. Zatem osoby te powinny także udokumentować właściwym organom, że posiadają dokument z takiego przeglądu.próbę szczelności przeprowadza się najprościej wodą zalewasz szambo po komin i sprawdzasz w jakim czasie ile ubędzie, jeśli nie ubędzie przez 24 godziny więcej niż 1-2 cm lustra masz szczelne szamboProtokół z próby szczelności bezodpływowego zbiornika na ścieki (szamba) lub stosowne oświadczenie kierownika budowy (oryginał) 21..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt