Karta ekuz wniosek upoważnienie

Pobierz

Miejscowość, data ………………………… Imię i nazwisko ………………………… PESEL ……………………….. Nr dokumentu tożsamości ……………………….. Wyjazd w związku z wykonywaniem.. W punkcie 3. wpisujemy adres, na który karta ma zostać wysłana.JAK ODBIERAMY EKUZ?. Na podstawie odpowiedniego upoważnienia wniosek może zostać złożony też w imieniu innej osoby.. Jeżeli dziecko jest niepełnoletnie, nie potrzebujemy jego upoważnienia do odbioru .Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejKartę EKUZ najczęściej odbiera się osobiście w dniu, w którym składany jest wniosek.. Adres UPOWAŻNIENIE Ja niżej podpisany / podpisana* upoważniam Pana / Panią*Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ 1.. Wniosek o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) Upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu wnioskującego oraz odbioru EKUZ/przesłania na adres.się na osobiste złożenie wniosku EKUZ, kartę otrzymasz od ręki.. wzór wypełnionego wniosku.. Wnioski nadsyłane inną drogą będą rozpatrywane według kolejności, w związku z czym na wydanie karty będziesz musiał trochę zaczekać..

Osoba upoważniona może podpisać wniosek z upoważnienia.

W punkcie 2. trzeba zaznaczyć opcję "Członek rodziny osoby ubezpieczonej".. Upoważnienie nie jest wymagane w przypadku składania wniosku w imieniu żony, męża lub niepełnoletniego dziecka.W przypadku, gdy o wydanie EKUZ ubiega się osoba trzecia, zawsze musi posiadać upoważnienie (tu pobierz wzór upoważnienia) podpisane przez osobę, dla której ma być wydana karta.. Jeśli chcesz złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ i odebrać kartę w imieniu innej osoby, możesz to zrobić na podstawie upoważnienia.. Upoważnienie do odebrania EKUZ (w przypadku odbioru przez osobę.. Wniosek o kartę EKUZ nie trzeba składać osobiście.. Wyjazd turystyczny: wniosek do pobrania - PDF (258kb) wzór wypełnionego wniosku - PDF (406kb).. EKUZ wydawana jest wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia w NFZ.. Dostaniesz EKUZ pocztą - jeśli zaznaczysz taką opcję we wniosku o kartę lub jeśli wniosek prześlesz za pomocą ePUAP.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej..

Na kartę EKUZ nie trzeba długo czekać.Krok 1: Pobierz wniosek.

Dane osoby, której ma być wydany certyfikat: 1.1 PESEL 1.2 Data urodzenia: 1.3 Imię (imiona): 1.4 Nazwisko:UPOWAŻNIENIE Upoważniam .. , reprezentującego mojego pracodawcę, do: podpisania w moim imieniu wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego * złożenia w moim imieniu wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia .. odbioru wygenerowanej karty EKUZ przesłanej drogą pocztową na adres: .Odbierz EKUZ osobiście lub przez pełnomocnika, którego do tego upoważnisz (wzór upoważnienia).. Jeśli złożysz wniosek w innym oddziale NFZ - dostaniesz EKUZ, tylko jeśli nie będzie trzeba wyjaśnić twojej sprawy.Karta EKUZ: upoważnienie do złożenia wniosku.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej.. Upoważnienie do odbioru EKUZ.. Dostępne wersje dokumentu (do bezpłatnego pobrania): Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ, format pdf.. Europejska Karta.Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przez osobę trzecią..

Brak zgłoszenia skutkujeEKUZ - wniosek dla wyjeżdżających do pracy.

EKUZ dla osoby trzeciej.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciej ……………………….. Wniosek o wydanie tej karty można złożyć przez internet za pośrednictwem systemu ePUAP.EKUZ wydawana jest wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia w NFZ.Witaj w naszej bazie wiedzy !. Wydawana jest więc właściwie "od ręki".. potrzebować EKUZ, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.. Kompletne Wnioski wraz z dokumentami składane osobiście w Śląskim OW NFZ realizowane są w dniu ich przedłożenia.. ratownictwa medycznego (w dużej części krajów jest ono płatne),; transportu medycznego do Polski (zasadniczo nigdy, ale Prezes NFZ .Wniosek o wydanie karty EKUZ może złożyć każdy, kto opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, zgłoszony do Funduszu członek rodziny takiej osoby, a także osoba nieubezpieczona, ale również chroniona na mocy prawa (np. nieubezpieczone kobiety w ciąży).. Faktury, magazyny, BOK, Szybko, łatwo i wygodnie Szybko, łatwo i wygodnieWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ Wzór upoważnienia do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ lub Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ dla osoby trzeciejkartę odbiera za ciebie osoba, którą upoważnisz — pobierz wzór upoważnienia, wypełnij go, wydrukuj, podpisz i daj osobie, która odbierze kartę, kartę dostajesz pocztą — we wniosku wpisz adres, na który chcesz dostać kartę.kartę odbiera za ciebie osoba, którą upoważnisz - pobierz wzór upoważnienia - pdf 197 kB, wypełnij go, wydrukuj, podpisz i daj osobie, która odbierze kartę..

W takim przypadku pamiętaj jednak, że będziesz musiał napisać jej upoważnienie.

Wzór zaświadczenia wypełnionego przez płatn…Obawiasz się, czy w razie choroby lekarze uznają twoje ubezpieczenie zdrowotne?. IInformacja ogólna ul.UWAGA!. Wniosek o wydanie karty EKUZ ubezpieczony składa w oddziale NFZ.. W Twoim imieniu kartę może również odebrać osoba trzecia.. Zrobisz to w oddziale lub delegaturze NFZ, w których składasz lub do których wysyłasz wniosek.. Dane osoby, która składa upoważnienie PESEL Jeśli nie masz numeru PESEL, wpisz numer i serię dokumentu tożsamości wskazanego w zgłoszeniu do ubezpieczenia Data urodzenia dd / mm / rrrr Imię (imiona) Nazwisko Numer kontaktowy 2Jeśli wniosek o EKUZ jest wysyłany do NFZ tradycyjną pocztą, zaleca się dołączenie.. Upoważnienie powinno być wydane w celu złożenia wniosku oraz odbioru karty, upoważnienie jest wymagane również od pracodawców, którzy występują z wnioskiem .Karta EKUZ obejmuje tylko podstawowe świadczenia medyczne.. Samo sprawdzenie poprawności wniosku i dodatkowych dokumentów, które do niego trzeba dołączyć, jak również wprowadzenie wszystkich danych do systemu, a następnie wydrukowanie karty zajmuje .Wniosek o kartę EKUZ dla dziecka należy wypełnić w następujący sposób: W punkcie 1. należy wpisać dane dziecka (osoby, dla której karta ma być wydana).. Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ, format doc. .. WNIOSEK EKUZ DLA WYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY kliknij tutaj- kartę odbiera osoba upoważniona, która musi mieć podpisane przez nas upoważnienie; dostarczy nam ją poczta na adres wskazany we wniosku.. Karta EKUZ obejmuje tylko najbardziej podstawowe świadczenia medyczne, które są wymagane, aby pacjent nie musiał wracać do swojego kraju w celu uzyskania pomocy.. Karta nie pokrywa kosztów:..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt