Karta indywidualnej oceny punktowej uzasadnienie

Pobierz

Pozostało jeszcze 74 % treści.. liczbę przyznanych nauczycielowi punktów (0 - 10), 5).. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w pkt.. Jeśli członkowie nie wypełniają karty indywidualnej oceny, każdy z nich podaje punktację i wspólnie ją uzasadniają.Wzór karty indywidualnej oceny punktowej członka komisji kwalifikacyjnej (załącznik do protokołu z posiedzenia komisji) Data publikacji: 6 września 2019 r. Poleć znajomemu.. Śniadanie daje moc!. Proszę pamiętać, że karta indywidualnej oceny punktowej nie jest elementem wymaganym - może być, ale nie musi.. Wolałabym nie mieć tam uzasadnień, Każdy stawia punkty bo słyszy wypowiedź.. Panią/Pana.. (imię i nazwisko)Czy na karcie punktowej, która będą.. Każdy z członków komisji kwalifikacyjnej powołanej przez dyrektora szkoły lub przedszkola ocenia spełnianie przez wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego w punktach.uzasadnienie oceny zawiera: stopień realizacji planu rozwoju zawodowego, odniesienie się do zadań i efektów realizacji zaplanowanych działań, odniesienie się do zadań niezrealizowanych, Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi przysługuje odwołanie do organu sprawującego4.. 1/2 2: 1) określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz .. intelektualnej w stopniu lekkim; .. Karta indywidualnej oceny punktowej.pdf.. 5.16 - karta indywidualnej oceny punktowej (2) , ZAŁACZNIK DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ POWOŁANEJ..

Karta indywidualnej oceny punktowej zawiera: 1).

(imię i nazwisko nauczyciela) w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskała/uzyskał *)Każdy z członków Komisji wpisał i uzasadnił własną ocenę punktową (według skali punktowej od 0 do 10) na kartę indywidualnej oceny punktowej, podpisaną własnym imieniem i nazwiskiem, stanowiącą Załącznik Nr 1 do protokołu i przedłożył ją przewodniczącemu Komisji.. Jeśli członkowie nie wypełniają karty indywidualnej oceny, każdy z nich podaje punktację i wspólnie ją uzasadniają.uzasadnienie, imię i nazwisko członka komisji, podpis członka komisji.. Pobierz cały dokument.. VIII.uzasadnienie, imię i nazwisko członka komisji, podpis członka komisji.. Kryterium oceny Punkty Uzasadnienie 1 Ilość celów LSR do których nawiązuje projekt 2 Innowacyjność projektu 3 Faza rozwoju mikroprzedsiębiorstw .. Karta oceny punktowej projektu Author: archiwumSystem oceniania.. imię i nazwisko członka Komisji, 3).. 9 czerwca 2016. przez.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.4.. numer wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego 4).. Rozmiar 37 KB.. Podstawa prawna Regulaminu: 1. art. 9g.. przez.. Nr 97 z późn.. Uzasadnienie , które piszemy w protokole jest bowiem uzasadnieniem komisji, trzeba je wspólnie ułozyć.Każdy z członków Komisji wpisał i uzasadnił własną ocenę punktową (według skali punktowej od 0 do 10) na kartę indywidualnej oceny punktowej, podpisaną własnym imieniem i nazwiskiem, stanowiącą Załącznik Nr 1 do protokołu i przedłożył ją przewodniczącemu Komisji.Pobierz aktualny wzór karty indywidualnej oceny punktowej ustalonej przez członka komisji kwalifikacyjnej..

16.karta.indywidualnej.oceny.punktowej.2.doc.

Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r.. dla uczniów z orzeczeniem o niepełnospr.. W załączeniu: 1) odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego, 2) ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 3) projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu*, 4) opinia rady rodziców,Pobierz wzór karty indywidualnej oceny punktowej.. SPEŁNIANIA WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. wypełniać członkowie komisji.. Wymagania edukacyjne; Wym.. Jednocześnie informuję, iż podtrzymuję stanowisko w przedmiotowej sprawie.. Certyfikat Lepsza Szkoła.. Pamiętaj, że karty wypełnione przez poszczególnych członków komisji kwalifikacyjnej stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia komisji.. miejsce na uzasadnienie?Jeśli chodzi o głosowanie, przewodniczący moze zaproponować podanie ustne do protokołu ocen punktowych.. W przypadku niskiej oceny punktowej członek Komisji Egzaminacyjnej jest obowiązany wskazać wymagania, które przez niego zostały słabo ocenione oraz szczegółowo uzasadnić przyczyny oceny.. (podpis członka Komisji Egzaminacyjnej) *) Należy wpisać liczbę punktów wg skali punktowej od 0 do 10.KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY PUNKTOWEJ SPEŁNIANIA WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO przez Panią/Pana…………………………………………………….……………………… (imię i nazwisko) Nr wniosku………………………………………………………………………………KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY PUNKTOWEJ..

XIII.16-karta indywidualnej oceny punktowej.doc.

PRZEZ.Wzór karty indywidualnej oceny punktowej członka Komisji Kwalifikacyjnej (załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji) Wzory dokumentów Awans zawodowy.. datę dokonania oceny.. 1 Rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. ) .. Pobierz wzór karty indywidualnej oceny punktowej>>Nauczyciel po ustaleniu jego oceny pracy otrzymuje oryginał karty oceny zawierający ocenę, uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania od ustalonej oceny, w tym o terminie i trybie wniesienia tego odwołania.. Ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.. SPEŁNIANIA WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Taki mam druk (przedobrzyłam?). Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.Uzasadnienie: Pan(i) .. ubiegający(a) się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie stażu konsekwentnie i zgodnie z zaplanowanymi efektami realizował(a) zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego.. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres .1 Załącznik nr 26 do Statutu Szkoły Regulamin pracy Komisji kwalifikacyjnej powołanej przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego..

uzasadnienie indywidualnej oceny punktowej 6).

bajtek67 / Dokumenty i różności / Nauczyciel / Awans zawodowy nauczyciela / Nauczyciel stażysta / 16-karta indywidualnej oceny punktowej.doc.. 22.negatywnej oceny dorobku zawodowego.. kopię oceny dorobku zawodowego dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem (§9 ust.. Każdy z członków komisji kwalifikacyjnej ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w punktach według skali od 0 do 10.Uzasadnienie rozstrzygnięcia Komisji Szczegółowe uzasadnienia uzyskanej średniej arytmetycznej punktów zawierają karty indywidualnej oceny punktowej, stanowiące Załącznik Nr 1 do protokołu.. Wzór karty oceny pracy nauczyciela stanowi Załącznik nr 4 do powyższego regulaminu.. Panią/Pana.. (imię i nazwisko)KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY PUNKTOWEJ.. "Wyciepnąć" z druku mojego.. podpis członka Komisji, 7).. Błąd: Brak artykułów do wyświetlenia.8.. SPEŁNIANIA WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Rekrutacja .. Karta indywidualnej oceny punktowej zawiera: imię i nazwisko nauczyciela, imię i nazwisko członka Komisji, numer wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.. a potem komisja wspólnie uzasadnia.. 5.Ocena zgodności z LSR Za Przeciw Wstrzymujący się Wyłączający się Przedsięwzięcie LSR Lp.. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna.. Czy tak może być?. Download: 16-karta indywidualnej oceny punktowej.doc.KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY PUNKTOWEJ.. Fragment dokumentu: ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ POWOŁANEJ.. 1. ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.. zm.), 2. rozporządzenie Ministra .Wniosek powinien zawierać: 1) krótkie uzasadnienie zawierające przyczyny powstania utworzenia stanowiska, 2) opis stanowiska pracy, 3) zakres czynności lub projekt zakresu czynności dla nowo tworzonego stanowiska.. imię i nazwisko nauczyciela, 2).. liczbę przyznanych nauczycielowi punktów (0 - 10), uzasadnienie indywidualnej oceny punktowej.. podpis członka Komisji, datę dokonania oceny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt