Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty wzór

Pobierz

W projekcie oceny szczególnie uwzględnia opinię na temat obserwowanych zajęć i… …………………., dnia…………….. Wskaźniki oceny pracy .Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty 2021 wzór.. W Z Ó R. (miejscowość, data) (pieczątka szkoły) Nr .. Pan(i).. (imię i nazwisko)Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego - TeresaOCENA DOROBKU ZAWODOWEGO 1.. Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu: nauczyciel (przedmiot) 3.. Materiały zawierają ponad 20 stron szczegółowo opracowanych dokumentów, które pozwolą przyspieszyć pracę.c) dokonywania oceny pracy po zakończeniu stażu (powrót do oceny dorobku zawodowego), d) wyłączenia okresu ferii z czasu na dokonanie oceny dorobku zawodowego po zakończeniu stażu.. z projektem oceny opracowanym przez opiekuna sta?u i zasi?ga opinii rady rodziców.. Plik zawiera schemat opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela kontraktowego starającego się o stopień nauczyciela mianowanego .Wzór zawiadomienia o dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela Wzór zawiadomienia o wszczęciu procedury oceny pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli.. Starającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego 4.. Arkusz hospitacyjny.W przypadku nauczyciela stażysty opiekun winien przyjąć postawę..

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu.

"Awans zawodowy nauczyciela mianowanego - wzory dokumentów" to zestaw gotowych do wdrożenia wzorów, które ułatwią proces tworzenia dokumentacji w procedurze awansu zawodowego.. Dyrektor szkoły/przedszkola/placówki przeprowadza ocenę pracy nauczyciela zgodnie zNauczyciel rozpoczął staż 01.09.2018 r. na stopień nauczyciela kontraktowego.. Zobacz Teraz.Zmiany dotyczące oceny pracy/oceny dorobku zawodowego nauczyciela związanej z zakończeniem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.. nauczyciela stażysty .. za okres stażu.. do 31 sierpnia 2018 roku · obowiązuje ocena dorobku zawodowego.. Zamieszczamy dwa wzory: - Projekt oceny dorobku nauczyciela stażysty (ubiega się o stopnień kontraktowego)Czytamy: 6.. (miejscowość) Propozycja oceny dorobku zawodowego.. Dokument ten jest niezbędny do opracowania oceny dorobku.. w realizację wymagań niezbędnych.nauczyciela w sprawozdaniu, u?atwia dyrektorowi opracowanie oceny dorobku zawodowego za okres sta?u.. 9c ust.. W okresie odbywania stażu Pani .. prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Ośrodka.Art.. Wskaźniki oceny pracy nauczyciela stażysty Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli.. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawującynadzórpedagogiczny jest ostateczna..

Wzór pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

W przypadku nauczyciela sta?ysty i nauczyciela kontraktowego dyrektor zapoznaje si?. Plan rozwoju zawodowego został podpisany do realizacji 21.09.2018 r. Jaką datę przyjąć za koniec stażu, gdy staż uległ skróceniu i ma trwać 12 miesięcy?Plik zawiera przykładowy schemat oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego, który opiekun stażu musi opracować w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.. nauczyciela za okres stażu · ocena ta może być pozytywna lub negatywna: od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku .Ustalając ocenę pozytywną bądź negatywną dorobku zawodowego nauczyciela, bierze pod uwagę stopień realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.. Nauczyciele kontraktowi i mianowani ostateczny termin oceny pracy będą mieli do 31 sierpnia 2023 roku.. Okres stażu: od 1 września 2008 r. do 31 maja 2011 r.OCENA DOROBKU ZAWODOWEGO · Imię i nazwisko nauczyciela: .. · Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu: nauczyciel historii · Starającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego · Zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy 18/18Ocena dorobku zawodowego nauczyciela Znajdziesz tu wzory dokumentów związanych z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli..

Kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty obejmują:.

Nauczyciela kontraktowego mgr.. wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. W przypadku nauczyciela mianowanego, który ustawowo nie ma opiekuna sta?u, dyrektorOpiekun stażu, pani …………………… w przedłożonym projekcie oceny dorobku zawodowego zaproponował pozytywną ocenę za okres stażu.. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyrektor szkoły:.. Zarówno opiekun sta?u, jak i rada rodziców maj?. 9 KN: przekazanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny odwołania nauczyciela od oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. wtorek, 8 .Począwszy od 1 stycznia 2019 roku, ocena pracy nauczyciela odbywa się raz na pięć lat, począwszy od chwili stania się nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym.. 1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna .Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. Jeśli ocena dotyczy nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, dyrektor przed jej ustaleniem zapoznaje się z projektem oceny dorobku zawodowego przygotowanym przez opiekuna stażu.. Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Działanie.Projekt oceny dorobku zawodowego wraz z pismem przewodnim - wzór Projekt oceny dorobku zawodowego wraz z pismem przewodnim - ePedagogika Rekomendowany przez PortalOświatowy.plOd oceny dorobku zawodowego nauczycielowi przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania..

Imię i nazwisko nauczyciela: xxxx 2.

Janowiec Wielkopolski.. Przykład karty samooceny nauczyciela wspierającego dzieci z Zespołem Aspergera w kl. 1 i 4 szkoły podstawowej.. Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr.. Na podstawie art. 9 c ust.. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pedagog rozpocznie staż w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.Ocena Dorobku Zawodowego Nauczyciela.. Pakiet skierowany jest do osób posiadających stopień nauczyciela mianowanego, które ubiegają się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. 6 i 8 z dnia 26 stycznia 1982 r.Aby złożyć wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego nauczyciel musi otrzymać pozytywną ocenę dorobku zawodowego.. Wzory zaświadczeń, oceny dorobku zawodowego oraz zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczycieli pomogą Ci szybko uporać się z obowiązkami.PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO.. Proponuję dla Pana(i) .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. W trakcie odbywania stażu Pani …………….. Zdobyte w trakcie stażu wiadomości i umiejętności wzbogaciły jej wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztatProjekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Pani .. rozpoczęła pracę w .. na stanowisku nauczyciela - wychowawcy grupy VI 1 IX 2018, ubiegając się jednocześnie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Sprawdź, czy ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest dokonywana na podstawie samego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego czy konieczny jest wniosek nauczyciela.ocena dorobku zawodowego i jej uzasadnienie Pani .. ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie swego stażu realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie, konsultowanym z opiekunem stażu i zatwierdzonym przez dyrektorkę szkoły planie rozwoju zawodowego.Oferujemy przykładowy Projekt oceny dorobku nauczyciela za okres stażu, którą zgodnie z rozporządzeniem z 26 lipca 2018 r. opiekun w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu składa dyrektorowi.. Komplet uzupełnionych i gotowych do wdrożenia wzorów dokumentów dla dyrektora szkoły, zawierający m.in. przykładowe oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty i kontraktowego, katalog wymagań dla nauczyciela, wynikający z potrzeb rozwojowych szkoły.. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust.. Organ sprawującynadzórpedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni.. Pani .. ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć oraz stopnia zaangażowania.. Nauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu złożą do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.. Nieprzedstawienie opinii.. zapoznała się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli oraz podjęła współpracę z opiekunem stażu.. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.Ocena pracy nauczyciela.. Zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu (18/18 godzin tygodniowo) 5.. Justyna Niewęgłowska..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt