Wniosek o dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli

Pobierz

Burmistrz przyznał dofinansowanie, ale zażądał podpisania zobowiązania, że nauczyciel będzie kontynuował pracę .Pracownik, który stara się o pokrycie kosztów odbytych studiów, powinien wystąpić z takim pisemnym wnioskiem do pracodawcy.. Świadoma/-y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń .. termin realizacji studiów podyplomowych (od-do, dzień/miesiąc/rok): .Druk dla pracownika ubiegającego się o sfinansowanie / współfinansowanie kosztów nauki czy szkolenia.. Data publikacji: 30 października 2018 r. Pytanie: Nauczyciel zwrócił się z prośbą o dofinansowanie studiów podyplomowych.. We wniosku powinna znaleźć się informacja o kierunku odbytych studiów, poniesionych z tego tytułu kosztach oraz wskazanie, że ukończone studia wpłynęły na podwyższenie kwalifikacji zawodowych pracownika.Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązuje się do zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania ich z jego winy.. (podpis dyrektora) Jednocześnie stwierdzam zgodność informacji zawartych w I i II części wniosku.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do momentu odwołania zgody; 6 ) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu doDo …………………………… ……………………………….. Wniosek/Podanie o dofinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę Zwracam się z uprzejmą prośbą o sfinansowanie / dofinansowanie (*) studiów podyplomowych na kierunku ..

Wniosek o dofinansowanie szkoleń.

(podpis nauczyciela) OPINIA DYREKTORA W SPRAWIE PRZYZNANIA DOPŁATY DO CZESNEGO (w opinii podać potrzeby szkoły w zakresie studiowanego przez nauczyciela rodzaju kierunku studiów, możliwość zatrudnienia zgodnie z wyuczonym kierunkiem).. Zaświadczenie z uczelni o wysokości czesnego.. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze na czas nieokreślony zwrócił się do dyrektora z prośbą o skierowanie na studia podyplomowe i ich sfinansowanie.Dofinansowanie od KFS można wykorzystać m.in. na studia podyplomowe.. potrzeby.WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH .. Wymagane dokumenty § 6 1.. Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć.. Zwracam si ę z pro śbą o dofinansowanie do studiów podyplomowych (daj ących kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu), kursu kwalifikacyjnego nadaj ącego uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu, ście żki przedmiotowej i zaj ęć pozalekcyjnych, kursu doskonal ącego, seminarium oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieliWNIOSEK..

Wniosek / podanie o dofinansowanie.

Dane osobowe.Pytanie: Szkoła podstawowa dofinansowuje (częściowy zwrot poniesionych kosztów) za opłatę czesnego studiów podyplomowych dla nauczyciela, który podejmuje naukę bez skierowania i podpisanej umowy z pracodawcą.. Od roku szkolnego 2016/2017 dyrektor nie musi już tworzyć wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.. § 6.Zgodnie z rozporządzeniem dofinansowanie udziału w studiach podyplomowych jest przewidziane dla nauczycieli skierowanych na tę formę doskonalenia przez dyrektora szkoły.Zasady udzielania dofinansowania do opłat (czesnego) za kształcenie, pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkoły wyższe nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz tryb powołania i działania Komisji ds. przyznawania ww.. 1 Karty Nauczyciela - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674), który mówi, iż w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego .Nauczyciel, który korzysta z indywidualnych form doskonalenia zawodowego, może starać się o dofinansowanie, gdy otrzymał skierowanie na te formy od Dyrektora szkoły..

3.wniosek o dofinansowanie .

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z "Kryteriami finansowania kosztów studiów podyplomowych".. do szkolenia/kursu doskonalenia/kursu kwalifikacyjnego/ studiÓw podyplomowych*) i. dane osobowe: 1. imię i nazwisko .. 2.Na podstawie Zarządzenia Nr 127/2018 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2018 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę składam wniosek z prośbą o dofinansowanie opłaty do czesnego.. Dofinansowanie uzyskują pracodawcy na kształcenie siebie lub swoich pracowników nawet do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, czyli około 15 tys. zł w tym roku.Dyrektorzy szkół i placówek, do dnia 30 listopada danego roku, składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym uwzględniające ww.. Proszę was o informację jak ma wyglądać taki wniosek i gdzie mam go kierować.. Informacje o formie i specjalności dokształcania:Aby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych należy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy.Korzystając z KFS można również dofinansować udział pracowników w studiach podyplomowych..

Należy pamiętać, że ...Finansowanie szkoleń nauczycieli.

Studia podyplomowe to forma kształcenia, która przeznaczona jest dla osób posiadających co najmniej kwalifikacje uzyskane na studiach I stopnia, zakończone uzyskaniem tytułu: licencjata, inżyniera bądź równoważne.Kwestia dokształcania nauczycieli regulowana jest przez art. 70a ust.. Pani dyrektor oczywiście się zgodziła i powiedziała, że poprze mój wniosek o dofinansowanie mojej edukacji.. informuję, że kwestie dotyczące dofinansowania doskonalenia nauczycieli zostały uregulowane w Karcie Nauczyciela [1] oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019 r. [2]i jeszcze kawałek z mojego pisemka o podypolomowki - "Z tego powodu w mojej pracy zawodowej niezbędne jest posiadanie odpowiedniej znajomości zagadnień prawa podatkowego.Dofinansowanie kształcenia nauczyciela pod warunkiem pozostawania w zatrudnieniu w danej gminie.. dofinansowań/wniosek o dofinansowanie/umowa o dofinansowaniePrezydent m.st. Warszawy podpisał Zarządzenie nr 351/2019 w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2019 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - akt wykonawczy do Uchwały nr VII/105/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia .limit 20 semestrów, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach szkół doktorskich, studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia), co oznacza, że mogą uzyskać dofinansowanie do tych form edukacji pomimo, że limit ten został .wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.. Pracownik chcący podjąć naukę czy podnieść kwalifikacje zawodowe na koszt zakładu pracy powinien złożyć odpowiednie podanie czy wniosek o dofinansowanie studiów czy sfinansowanie kursu przez pracodawcę.. Wniosek o dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane w szkołach wyższych i zakładach doskonalenia nauczycieli (studia podyplomowe, studia wyższe zawodowe, kursy kwalifikacyjne, doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli) I..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt