Załącznik nr 2 sprawozdanie z rozliczenia bonu rekompensacyjnego wzór

Pobierz

Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN.. Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu .. Uczestnik województwo powiat gmina miejscowość adres siedziby telefon fax e-mail 3.. SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA BONU REKOMPENSACYJNEGO.. Zasady w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w umowie o powierzenie grantu, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.. Rozdział 2 Składanie wniosku § 3.. 18)UPO - urzędowe poświadczenie odbioru w rozumieniu art. 3 pkt.. Powiat 2.. Sprawozdanie roczne z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust.. Informacje ogólne.. 1.3) Rb-23PL - sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia; 4) Rb-24 - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych urzędów skarbowych; wzór sprawozdania stanowiRozliczenie stanowi załącznik do sprawozdania Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych za ubiegły rok.. wzór.. Grantobiorca rozlicza przyznane dofinansowanie zgodnie ze stawkami jednostkowymi, określonymi w Metodologii wyliczenia stawki jednostkowej stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania Grantów.. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,Sprawozdania z rozliczenia Bonu rekompensacyjnego, w którym ma obowiązek wykazać, czy utrzymał deklarowaną liczbę pełnych etatów, które wskazał w pkt 4 wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego..

Uproszczone metody rozliczenia przyznanego Bonu rekompensacyjnego 6.

4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U.. Dokument podpisany elektronicznie przez: Przewodniczący Komisji *) Obliczone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 57d ust.. Wzór i instrukcja sprawozdania merytorycznego i finansowego (częściowego i końcowego) z realizacji projektu grantowego.. Rozdział 2 Składanie wniosku § 3.. Miejscowość 4.. Kod pocztowy 5.. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U.. Informacje ogólne.. Sprawozdanie lub rozliczenie udzielonych świadczeń, o których mowa w § 2, dokonywane jest na podstawie decyzji wydanej przez .ku bankowym o symbolu 222­4; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia; 3) Rb­23PL - sprawozdanie z rozliczenia środków pie­ niężnych placówki; wzór sprawozdania stanowi za­ łącznik nr 3 do rozporządzenia; 4) Rb­24 - sprawozdanie o stanie środków na rachun­ kach bankowych urzędów skarbowych; wzór spra­za pośrednictwem generatora wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie..

Załącznik nr 2 do Umowy o powierzenie Grantu - Bonu rekompensacyjnego dla samozatrudnionych.

ZM.) Pouczenie co do sposobu wypełniania .. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. 2. a) Czy Grantobiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej/zawiesił .Przedsiębiorco, pamiętaj o obowiązku złożenia sprawozdania z realizacji bonu rekompensacyjnego (wzór sprawozdania jest załącznikiem nr 2 do Umowy o powierzenie Grantu - Bonu rekompensacyjnego) oraz obowiązkach informacyjno-promocyjnych.. 7.Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, załącznik nr 2 - kliknij tutaj, by pobrać, Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych .Sprawozdanie miesięczne z wykonania zadania publicznego będące postawą rozliczenia dotacji.. Numer umowy o powierzeniu Grantu - Bonu rekompensacyjnego: Nazwa Grantobiorcy / Dane kontaktowe.. Rozdział 3 Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań § 4.Załącznik nr 10. do Regulaminu .. 2. a) Czy Grantobiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej .Załącznik nr 2 do Umowy o powierzenie Grantu - Bonu rekompensacyjnego.. WZÓR.. W Instrukcji wypełniania wniosku wskazuje się, że dla rozliczenia realizacji usług doradczych należy przedstawić "Dokumenty potwierdzające wykonanie zakupionej usługi doradczej, zgodnej z zakresem opisanym we wniosku o dofinansowanie (np .3) decyzji dyrektora oddziału Funduszu dotyczącej wniosku w sprawie indywidualnego sprawozdania lub rozliczenia świadczeń, stanowiący załącznik nr 10 do zarządzenia..

15. rekompensacyjnego (załącznik nr 1 do niniejszej Umowy) w wysokości .

Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN.. 2021, poz. 595 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 r. Liczba stron: 7 Format pliku: Interaktywny formularz w formacie PDF Odpłatność:Sprawozdania z petycji; Ochrona danych osobowych.. z 2019 r. poz. 688).Załącznik nr 5 WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST.. na rozliczenie bonu macie do 120 dni od dnia otrzymania środków na rachunek.1) opinii do wniosku w sprawie indywidualnego sprawozdania lub rozliczenia świadczeń, stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia; 2) decyzji Dyrektora oddziału Funduszu dotyczący wniosku w sprawie indywidualnego sprawozdania lub rozliczenia świadczeń, stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia.. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U.. Wykonawca województwo powiat gmina miejscowośćWzór wniosku o dofinansowanie projektu .. Przyznane Grantobiorcy dofinansowanie w formie Grantu -Bonu rekompensacyjnego, przekazane zostanie w jednej transzy na podstawie .. prawozdanie z rozliczenia Bonu rekompensacyjnego (wzór .1) Rb-23 - sprawozdanie ostanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych; wzór sprawo-zdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) (uchylony);2) 3) Rb-23PL - sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia..

Numer umowy o powierzeniu Grantu - Bonu rekompensacyjnego: Nazwa Grantobiorcy / Dane kontaktowe.

Dokumentem potwierdzającym realizację wskaźnika będzie Sprawozdanie z rozliczenia Bonugrantobiorcą w celu realizacji grantu, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.. sprawozdania:Załącznik nr 2 WZÓR SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE* Z WYKONANIA W 2014 ROKU ZADANIA adresowanego do romskiej mniejszości etnicznej CZĘŚĆ I.. 20 ustawy zZałącznik nr 5.. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Załącznik Nr 3. do instrukcji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.. §4 1.nych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia; 36) Rb-FER - sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia.. Pobierz: bon stażowy dla bezrob wzór 2021 (rtf, 175 KB) Pobierz: lista obecności bon stażowy 2021 (doc, 52 KB) .. Pobierz: Załącznik nr 2 do wniosku 01 04 2021 (doc, 32 KB) Pobierz: .Załącznik nr 3 (wzór określony rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań) WZÓR.. Sprawozdanie należy złożyć najpóźniej do 120 dni od dnia otrzymania środków na rachunek .A.2 Adres siedziby (zgodny z dokumentem rejestrowym) 1.. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej z inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu z naturyZałączniki: Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ,,ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.242.52Przypominajka dla tych z Was, którzy korzystali z bonu rekompensacyjnego z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.. ZM.) Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:Wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia: Opis: Dz.U.. INFORMACJE OGÓLNE 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt